Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи момента, към който се преценява актуалността на атестациите на кандидатите в конкурсни процедури

12 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши при провеждане на конкурс за повишаване или преместване в длъжност „прокурор“ или „следовател“, допуснатите кандидати да участват с резултатите от последното атестиране, от чиято крайна дата на статистическия период са изминали по-малко от 5 години към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Към датата на обнародване на решението за обявяване на съответния конкурс в Държавен вестник ще се преценява участието на допуснатите кандидати с открити и неприключили процедури по атестиране, както и наличието на законовите предпоставки за откриване на процедури за периодично или извънредно атестиране за целите на конкурса.

Решенията на Прокурорската колегия нямат действие по висящи и неприключени конкурси, за които има произнасяне по отношение атестирането на допуснатите кандидати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд