Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 24 октомври 2019 г Пленумът на ВСС ще изслуша кандидатите и ще проведе избор за главен прокурор

13 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие времеви график /хронограма/ за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор, според която процедурата за избор на кандидати за главен прокурор ще бъде открита на 15 юли – понеделник. По предложение от главния прокурор на Република България бяха променени датите в одобрената от Прокурорската колегия Хронограма, касаещи процедурата, след срока за представяне на писмени концепции от кандидатите. С приетите промените в датите - изборната процедура ще приключи 24 октомври вместо на 14 ноември 2019 г.

Хронограмата предвижда до 12 юли Прокурорската колегия да утвърди образец на кадрова справка на кандидат за главен прокурор (чл. 173, ал. 5 от ЗСВ).

Първото заседание на Пленума за предложения за кандидатури за главен прокурор ще се проведе на 18 юли, като предложения ще могат да се правят в още три последователни заседания на 22, 25 и 29 юли.

На 12 август е крайният срок за представяне на писмена концепция от кандидатите, като до провеждане на изслушването концепциите и всички представени документи – предложения с мотиви и кадрови справки по образец, ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС.

На 12 септември ще се проведе заседание на Пленума на ВСС за обявяване на датата, часа и мястото за изслушване на кандидатите.

Крайният срок за изготвяне на докладите на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите и за публикуване им на интернет сайта на ВСС е 17 септември.

На 9 октомври Прокурорската колегия ще обсъди докладите на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите и гласуване на кандидатурите с оглед допустимостта им.

Становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации могат да се представят до 16 октомври.

На 24 октомври 2019 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще изслуша кандидатите и ще проведе избор.

В изказването си главния прокурор Сотир Цацаров посочи, че приемането на времеви график се е наложило в практиката при предходни избори за главен прокурор и председатели на върховните съдилища, като същевременно е предпоставка за предвидимост и откритост на изборната процедура. Мандатът на действащия главен прокурор изтича на 10.01.2020 г., а съобразно чл. 173, ал. 1 от ЗСВ, процедурата за избор на кандидати за главен прокурор се открива от Пленума на ВСС не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на мандата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд