Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г.

13 юни 2019 година

Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, като в допълнителните и заключителни разпоредби създаде нов параграф със следния текст: „§ 6 Условията и редът за изплащане на допълнителни възнаграждения за управление и/или изпълнение на международни проекти и програми, както и такива, финансирани от Европейския съюз, се определят с вътрешни правила от всеки орган на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП, утвърдени по надлежния ред, при спазване правилата на съответния проект или програма и относимата нормативна уредба“.

Разпоредбата на чл. 13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, дава правно основание за регламентиране и изплащане на допълнителни възнаграждения и извън изрично уредените в трудовото законодателство, а именно допълнителни трудови възнаграждения за участие в екипи за управление и/или изпълнение на международни проекти и програми, както и такива финансирани от Европейския съюз, с източник на финансиране безвъзмездната финансова помощ на съответния проект или програма.

Органите на съдебната власт като Бенефициенти по международни проекти и програми, и проекти и програми, финансирани от ЕС са задължени, чрез договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да отговарят за финансовото управление на съответния проект или програма.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд