Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 163 от 21 март 2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление на Република България (2014-2020)

13 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 163 от 21 март 2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление на Република България(2014-2020). Предложеният проект предвижда актуализация на Стратегията във връзка с настъпили технологични и нормативни промени в периода от началото на нейното прилагане. Актуализираната стратегия обхваща периода 2019-2023 г.

Заложените мерки в актуализацията на Пътната карта за нейното изпълнение до 2023 г. отразяват изпълнението на вече стартиралите проекти и дейности в програмния период 2014-2020. Новост е включването на мерки от област „Правосъдие“ за осигуряване на оперативна съвместимост, преодоляване на критичните фактори и реализиране на ефективно и прозрачно електронно управление.

С решение по т. 17 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 14.03.2019 г., са одобрени мерки, които да бъдат включени в Пътната карта за изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2019-2023, като същите са изпратени до Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с предстоящото актуализиране на Пътната карта. Предложени са мерки по шест специфични цели, като е посочен и прогнозен бюджет за изпълнението им, както следва:  „Осигуряване на по-нататъшна съвместимост/интеграция на информационните системи в съдебната власт, както и с такива, извън нея.“;

 „Доразвитие на виртуалната частна мрежа и изграждане на свързаност с нужния капацитет, обхващаща сградите на органите на съдебната власт, гарантираща надеждни и сигурни комуникационни канали за обмен на информация в съдебната власт, както и между съдебната власт и изпълнителната власт и осигуряване на достъп до е-услуги и е-правосъдие за граждани, магистрати и съдебни служители за работа в електронна среда“; „Въвеждане в експлоатация и бъдещо развитие на ЕИСС и разработване  и/или интегриране на нови функционалности в нея, ресурсно обезпечаване на нейното функциониране и на съдилищата с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие, както и други проекти, свързани с основните цели на стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие – информационни системи, софтуер, функционалности и др.“;  „Разработване на информационни системи за водените във ВСС регистри включително и извършване на аналитична дейност с тях, както и надграждане на информационните системи използвани в ОСВ при  промяна на нормативната уредба.“;  „Създаване на център на споделени услуги по електронно управление и поддръжка в системата на съдебната власт и взаимодействие с останалите заинтересовани лица. Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на съдебната власт“; „Трансгранична свързаност на системи в ОСВ във връзка с обмен на данни свързани с провеждане на досъдебна и съдебна фаза със страни от ЕС и ЕИО.“

С включените мерки ще гарантира оперативната съвместимост между всички държавни институции от изпълнителната и съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд