КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 13
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 13 ЮНИ
​ 2019 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието и Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Даниела Марчева, Олга Керелска
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Силвия Илиева - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9.40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Отлага разглеждането на т. 3 от дневния ред.
II. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
28. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
29. Проект на Решение на Министерски съвет за изменение на Решение № 169 от 21 март 2014 г. за приемане на стратегия за развитие на електронното управление на Република България (2014-2020).
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”
30. Проект на решение за замяна на командирован член на ВСС с решение на Пленума на ВСС по протокол № 11/09.05.2019 г., т. 42.2., за участие в работно посещение в Португалска Република в периода 18 – 22 юни 2019 г.
Внася: Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проект
31. Проект на решение относно Манифест на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/, приет на Общото събраниена ЕМСС 2019, проведено в периода 5-7 юни 2019 г. в гр. Братислава, Словакия.
Внасят: Вероника Имова и Олга Керелска – членове на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предложение за приемане на времеви график /хронограма/ за провеждане на процедура по чл. 173 от ЗСВ за избор на главен прокурор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА времеви график /хронограма/ за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор, съобразно приложението към това решение.
2. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура - Сливница

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура - Сливница с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
2.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура - Сливница, считано от датата на вземане на решението.
3. /ОТЛОЖЕНА/

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на дигитален фотоапарат за нуждите на пресслужбата на СРС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на дигитален фотоапарат за нуждите на пресслужбата на СРС, както следва:
4.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 248 лв.
4.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен съд с 1 248 лв.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Несебър за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери, както следва:
5.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 180 лв.
5.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Несебър с 3 180 лв.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Видин за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение, както следва:
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 998 лв.
6.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Видин с 998 лв.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици за зала и работни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Плевен и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 5 700 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 броя климатици /BTU 12000/ в това число монтаж и демонтаж /900 лв./ за работни помещения, както следва:
7.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 700 лв.
7.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Плевен с 5 700 лв.
7.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Плевен и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 1 850 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1брой климатик /BTU 24000/ в това число монтаж и демонтаж /150 лв./ за съдебна зала, както следва:
7.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 850 лв.
7.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Плевен с 1 850 лв.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. климатици, 13 бр. вътрешни щори, 1 бр. външна щора и 5 бр. комарници

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ямбол за 2019 г. с 11 737 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 9 броя климатици, както следва:
8.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 11 737 лв.
8.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Ямбол с 11 737 лв.
8.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ямбол за 2019 г. с 809 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик, както следва:
8.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 809 лв.
8.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ямбол с 809 лв.
8.3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол разхода за закупуване на 13 броя вътрешни щори, 1 брой външна щора и 5 броя комарници в размер на общо 1 123 лв., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г.
Мотиви:
При разработването на бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. са заложени допълнително средства за извънредни разходи.
9. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой шредер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Девня за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой шредер, както следва:
9.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 233 лв.
9.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Девня с 1 233 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Средец по § 10-00 „Издръжка“ с 1 303 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат за периода от 01.01.2019 г. до 15.04.2019 г. включително.
Средствата са за сметка на неразпределения резерва по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
11. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България относно осигуряване на средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в седеметажна сграда /блок 1Б/ на територията на НСлС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратурата на Република България за 2019 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в седеметажна сграда /блок 1Б/ на територията на НСлС, както следва:
11.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 60 000 лв.
11.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Прокуратура на Република България с 60 000 лв.
В четиринадесетдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в седеметажна сграда /блок 1Б/ на територията на НСлС следва да бъде уведомен Висш съдебен съвет за точния размер на усвоените средства.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за авариен ремонт на тоалетни възли

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка“ с 29 847 лв. с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на тоалетни възли.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на охладителната инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Шумен в § 10-00 „Издръжка“, съгласно изготвена индикативна количествено-стойностна сметка, на стойност 109 695 лв., с цел осигуряването на средства за демонтаж, доставка и монтаж, включително тръбни разводки на конвектори на охладителна инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
В четиринадесетдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за демонтаж, доставка и монтаж, включително тръбни разводки на конвектори на охладителна инсталация следва да бъде уведомен Висш съдебен съвет за точния размер на усвоените средства.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Разград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 2 броя компютърни конфигурации и UPS за сървър на стойност 10 300 лв., както следва:
14.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 10 300 лв.
14.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Разград с 10 300 лв.
14.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Разград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървърна операционна система на стойност 1 400 лв., както следва:
14.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 400 лв.
14.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. Разград с 1 400 лв.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри, 2 броя софтуери и 2 броя НАС сторидж системи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пловдив за 2019 г., на обща стойност 19 519 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри среден клас /15 535 лв./ и 2 броя НАС сторидж системи /3 984 лв./, както следва:
15.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 19 519 лв.
15.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Пловдив с 19 519 лв.
15.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пловдив за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя софтуери, както следва:
15.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 676 лв.
15.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Пловдив с 2 676 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Монтана за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер висок клас, както следва:
16.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 298 лв.
16.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Монтана с 2 298 лв.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на скенер и копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Търговище за 2019 г. на стойност 1 590 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер, както следва:
17.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 590 лв.
17.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Търговище с 1 590 лв.
17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Търговище за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой копирна машина Xerox AltaLink B8045, както следва:
17.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 530 лв.
17.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Търговище със 7 530 лв.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Добрич за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, както следва:
18.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 680 лв.
18.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Добрич със 7 680 лв.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на мебели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Павликени по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 1 094 лв. за закупуване на мебели за съдебно деловодство в съдебно-изпълнителна служба.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
Разни
20. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения /приети с решение на пленума на ВСС по Протокол № 29/22.11.2018 г./

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения /приети с решение на пленума на ВСС по Протокол № 29/22.11.2018 г./, както следва:
20.1. В допълнителните и заключителни разпоредби на правилата се създава нов § 6 със следния текст:
„§ 6 Условията и редът за изплащане на допълнителни възнаграждения за управление и/или изпълнение на международни проекти и програми, както и такива, финансирани от Европейския съюз, се определят с вътрешни правила от всеки орган на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП, утвърдени по надлежния ред, при спазване правилата на съответния проект или програма и относимата нормативна уредба.“
20.2. В допълнителните и заключителни разпоредби § 6 става § 7.
Мотиви:
Всеки орган на съдебната власт като юридическо лице на бюджетна издръжка в изпълнение на чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, регламентира организацията на работната заплата с вътрешни правила.
Разпоредбата на чл. 13 от Наредбата дава правно основание за регламентиране и изплащане на допълнителни възнаграждения и извън изрично уредените в трудовото законодателство, а именно допълнителни трудови възнаграждения за участие в екипи за управление и/или изпълнение на международни проекти и програми, и проекти и програми, финансирани от Европейския съюз, с източник на финансиране безвъзмездната финансова помощ на съответния проект или програма.
Органите на съдебната власт като Бенефициенти по международни проекти и програми, и проекти и програми, финансирани от Европейския съюз са задължени, чрез договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да отговарят за финансовото управление на съответния проект и програма.
21. ОТНОСНО: Сключване на договор с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на апартамент, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „ХАСИ ГРУП“ ЕООД договор за извършване на строително-монтажни работи на апартамент, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68, в размер на 39 603,68 лв. (тридесет и девет хиляди шестстотин и три лева и 68 ст.) без ДДС.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

22. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г., Приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталовите разходи и трансфери през 2019 г.“.
23. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумение за прекратяване на договор, както и нов договор за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно управление върху имот – общинска собственост, на ВСС, за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Средец

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумение за прекратяване на договор, както и нов договор за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно управление върху имот – частна общинска собственост, за нуждите на Районен съд гр. Средец и Районна прокуратура гр. Средец, както следва:
23.1.1. Споразумение за прекратяване на договор от 11.03.2013 г., вписан в Службата по вписванията гр. Средец под вх. № 1535/27.08.2013 г., том № 5, № 199 за учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Средец, пл. „България“ № 5, а именно: втори, трети етаж и подпокривно пространство, представляващи част от масивна триетажна сграда /бивш хотел/ със застроена площ 253.30 кв.м., построена в урегулиран поземлен имот I в кв. 26 по плана на гр. Средец с площ 1160 кв.м., при граници на УПИ: от двете страни УПИ III и от две страни улици, с изключение на помещение № 5 с площ от 12.30 кв.м. и помещение, обособено в общите части /стълбищна площадка/ с площ 1.68 кв.м., и двете разположени на втория етаж; помещение № 8 с площ от 24 кв.м., разположено на третия етаж от сградата, подробно описана в предходен АПОС № 1/12.02.1997 г. и нов АЧОС № 2507/13.02.2013 г.
23.1.2. Договор за учредяване право на безвъзмездно и безсрочно управление върху недвижим имот – частна общинска собственост на ВСС, за нуждите на Районен съд гр. Средец и Районна прокуратура гр. Средец, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Средец, пл. „България“ № 5, а именно: целият втори етаж с площ от 255.70 кв.м., с изключение на помещение №5 от 12.30 кв.м. /ползвано от ОЗ „Охрана“ към МП/, целият трети етаж с площ от 244 кв.м., с изключение на помещение № 8 от 24 кв.м. /ползвано от Служба по вписванията към Агенцията по вписванията/ и цялото подпокривно пространство от масивна триетажна сграда с обща застроена площ на сградата от 268 кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот I в кв. 26 по плана на гр. Средец с площ 1221 кв.м., при граници на имота: УПИ III, улица, площад „България“, пешеходна зона и озеленяване, подробно описана в АЧОС № 2507/13.02.2013 г.
24. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездно управление върху имот – общинска собственост, на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Плевен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с община Плевен, представлявана от кмета на общината, с който се предоставя на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районна прокуратура гр. Плевен, безвъзмездно право на управление за срок от 10 /десет/ години, върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Васил Левски“ № 176, гр. Плевен, представляващ част от масивна административна сграда – втори етаж, състоящ се от 10 броя самостоятелни обекти с идентификатори 56722.659.437.2.30 до 56722.659.437.2.39 и 2 броя сервизни помещения с обща площ 198 кв.м. и част от трети етаж, състоящ се от 4 броя самостоятелни обекти с идентификатори от 56722.659.437.2.8 до 56722.659.437.2.11 и 2 броя сервизни помещения с обща площ 107,50 кв.м., актуван с АЧОС № 39026/17.06.2013 г.
25. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Община Червен бряг за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районен съд гр. Червен бряг

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с община Червен бряг, с който се предоставя безвъзмездно право на ползване на Висш съдебен съвет за нуждите на Районен съд гр. Червен бряг, на обект - частна общинска собственост с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, представляващ 4/10 ид. части от дворно място, ПИ с идентификатор 8001.801.208 целият с площ 667 кв.м, втори етаж от сграда с идентификатор 80501.801.208.2 по КК и КР на гр. Червен бряг, със застроена площ 160 кв.м и 4/10 ид.части от сутерена и общите части на сградата, стар УПИ III-186, кв. 129 по ПРЗ на гр. Червен бряг, актуван с АОС № 1564/15.03.2010 г., за срок от 10 /десет/ години.
26. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет за отправяне на искане до „АДИС“ ЕООД за безвъзмездно предоставяне на три апартамента в управление на ВСС, за жилищни нужди на ВАС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да отправи искане до „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД /„АДИС“ ЕООД/ за безвъзмездно предоставяне на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Пленума на ВСС за жилищни нужди на Върховен административен съд, представляващи 3 /три/ броя апартаменти на територията на гр. София, по съответния ред.
26.2. За решението по т.1 да бъде уведомен министърът на външните работи.
* * * *
27. ОТНОСНО: Приемане на доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ следните доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители:
27.1.1. Доклад от Даниела Машева, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова – членове на Висшия съдебен съвет от участие в обучение на тема „Независимост и отчетност на съдебната власт и ефективна съдебна защита“, в рамките на проект на Европейската мрежа за съдебно обучение, насочен към върховенството на правото, проведено в периода 4-5 април 2019 г. в гр. Флоренция, Италия;
27.1.2. Доклад от Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет от участие в среща по проект на ЕМСС 2018 /2019 г. „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, състояла се на 8 и 9 април 2019 г.;
27.1.3. Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, от участие в заседание на Работна група по гражданскоправни въпроси (формат „Регламент за връчването на документи“ и „Регламент за събирането на доказателства“), проведено на 10 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия;
27.1.4. Доклад от Георги Бошнаков – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ към АВСС, от участие в конференция за електронно правосъдие „Електронно правосъдие – предизвикателства и възможности в дигиталната ера“ организирана от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, проведена в периода 20-21 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния.
27.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува:
27.2.1. Доклад от Даниела Машева, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова – членове на Висшия съдебен съвет от участие в обучение на тема „Независимост и отчетност на съдебната власт и ефективна съдебна защита“, в рамките на проект на Европейската мрежа за съдебно обучение, насочен към върховенството на правото, проведено в периода 4-5 април 2019 г. в гр. Флоренция, Италия в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи“;
27.2.2. Доклад от Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет от участие в среща по проект на ЕМСС 2018 /2019 г. „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, състояла се на 8и 9 април 2019 г. „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи“ и в раздел Международно сътрудничество/Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Проекти на Европейската мрежа на съдебните съвети 2018-2019/ Обществено доверие и имидж на правосъдието;
27.2.3. Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, от участие в заседание на Работна група по гражданскоправни въпроси (формат „Регламент за връчването на документи“ и „Регламент за събирането на доказателства“), проведено на 10 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия, в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи“;
27.2.4. Доклад от Георги Бошнаков – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ към АВСС, от участие в конференция за електронно правосъдие „Електронно правосъдие – предизвикателства и възможности в дигиталната ера“ организирана от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, проведена в периода 20-21 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния, в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

28. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура - Раднево с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
28.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението.
29. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за изменение на Решение № 169 от 21 март 2014 г. за приемане на стратегия за развитие на електронното управление на Република България (2014-2020)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Съгласува проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 163 от 21 март 2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление на Република България (2014 – 2020).
30. ОТНОСНО: Проект на решение за замяна на командирован член на ВСС с решение на Пленума на ВСС по протокол № 11/09.05.2019 г., т. 42.2., за участие в работно посещение в Португалска Република в периода 18 – 22 юни 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. КОМАНДИРОВА за участие в работно посещение в Лисабон, Португалска Република, във връзка с изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, за периода 18 - 22 юни 2019г.:
- Вероника Атанасова Имова – член на ВСС, представител на Съдийска колегия и Координатор „Участие на представители на съдилищата при разработване на ЕИСС“ от екипа за управление на проекта, вместо Красимир Петков Шекерджиев, командирован с решение по протокол № 11/09.05.2019 г., т. 42.2.
30.2. Разходите за командировката са, съгласно решението на Пленума на ВСС по Протокол № 11/09.05.2019 г., т. 42.3.
30.3. Разходите за медицинска застраховка на командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет.
31. ОТНОСНО: Манифест на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/, приет на Общото събрание на ЕМСС, проведено в периода 5-7 юни 2019 г. в гр. Братислава, Словакия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ Манифест на ЕМСС от Братислава за мандата на Европейската комисия и Европейския парламент 2019-2024 г.
31.2. Възлага на дирекция "Международна дейност и протокол" ДА ПУБЛИКУВА Манифеста на ЕМСС от Братислава за мандата на Европейската комисия и Европейския парламент 2019-2024 г. на интернет страницата на ВСС в раздел Международна дейност / Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Годишно Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети – 2019 г.

/Закриване на заседанието – 10,50 ч./

 

ИЗГОТВИЛ:/п/
Катя Симова
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
14.06.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд