ОКРЪЖЕН СЪД

Обява

Брой на обявените

длъжности

 

Допуснати/ недопуснати

кандидати

Конкурсни

комисии

Дата на

конституиране

на конкурсните

комисии

Дата, час и място

на писмения изпит

Резултати от

писмения изпит

Резултати от

класиране

Назначени с протокол

на СК на ВСС

Постъпили жалби по реда на

чл.187 от ЗСВ

в случаите на чл.189, ал.4 от ЗСВ

 входящ

номер

Съдебен акт

на ВАС

 

Държавен вестник

брой 47/14.06.2019 г.

 

Софийски градски съд

- 1 длъжност

Окръжен съд - Перник

- 1 длъжност

ГК - 2

Списък
(публикуван на 09.07.2019 г.)

Поименен състав 16.10.2019 г.

29.11.2019 г.

09:30 ч.

гр. София
ул. "Екзарх Йосиф" 12
Висш съдебен съвет 
зала 512

Отказ от участие в
конкурса на кандидата

Класиране 
(публикувано на 07.05.2020 г.)
пр. № 18/09.06.2020г. Жалба вх.№ВСС-5807/ 16.06.2020 г. от Пламен Евгениев срещу решения на Съдийската колегия на ВСС по т.11.1 и т.11.2 от протокол № 18/ 09.06.2020 г. Определение №9174/08.07.2020 г. по адм. дело №6680/2020 г. по описа на ВАС

 

Специализиран наказателен съд

- 1 длъжност

 

НК - 1 Списък
(публикуван на 09.07.2019 г.)
Поименен състав 16.10.2019 г.

01.11.2019 г.

14:00 ч.

гр. София
ул. "Екзарх Йосиф" 12
Висш съдебен съвет 
зала 512

Резултати
(публикувани на
11.11.2019 г.)
Класиране
(публикувано на 04.12.2019 г.)
пр. № 1/21.01.2020г.    

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС относно задължително тълкуване на чл. 33, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 1 от 09.02.2017 г.

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с указания относно попълване на данните в служебна бележка (обр. 20) за целите на конкурсите за повишаване и преместване в ОСВ.

 

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд – гражданска колегия

КОНСПЕКТ  за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд – наказателна колегия

 

образец 19 към чл.33, ал.1 - Заявление /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ 

образец 20 към чл.33, ал.3, т.1 - Служебна бележка

образец 21 към чл.33, ал.3, т.2 - Кадрова справка

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд