Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи класирания на първо място кандидат в конкурса за първоначално назначаване и заемане на една свободна длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Данаил Богданов Шостак на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Поради попълване на местата, Прокурорската колегия прекрати гласуването за останалите кандидати – Красимир Йорданов Кирилов и Красимир Богданов Стоянов, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

С решение по протокол № 30/21.11.2018 г. Прокурорската колегия, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на колегията по протокол № 30/27.09.2017 г., обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура. Общо десет кандидати са подали заявления за участие в конкурсната процедура, като с решение на Комисията по атестирането и конкурсите седем не са допуснати до  участие в конкурса, тъй като не отговарят на изискуемия стаж по чл. 164, ал. 3 от ЗСВ за заемане на длъжността, за която кандидатстват.

След проведения на 20.03.2019 г. писмен изпит до устен изпит са допуснати и тримата кандидати в процедурата, тъй като са получили оценка не по-ниска от мн. добър „4,50“ на казуса и теста. Кандидатите са издържали и устния изпит, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 4 от Наредба № 1/09.02.2017 г. Въз основа на резултатите от двата изпита, конкурсната комисия е извършила класиране на кандидати чрез подреждането им по бал.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд