Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи седем следователи в Следствения отдел в Специализираната прокуратура

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност, както следва: Тихомир Илков Троянов, Стоил Димчев Димов, Ралица Александрова Райчева, Тихомир Николаев Николов, Данаил Богданов Шостак, Тодор Георгиев Георгиев, Галя Христова Илиева.  

Гласуването бе проведено по поредноста на класирането на кандидатите до попълване на свободните места и бе прекратено за останалите, участвали в конкурса - Лили Илиева Петрова, Иван Райков Маджаров, Елена Михайлова Рушанова, Светлана Петрова Паскалева, Тодор Димитров Димитров, Ирена Красимирова Енчева-Чуклева, Румяна Добринова Миладинова, Иванка Ангелова Конакчийска, Антон Борисов Добрев, Даниела Миткова Начева-Милкова, Виктория Бориславова Борисова, Александър Енчев Кричов, Невелин Стоянов Колев, Диана Пламенова Иванова-Рачева, Александър Борисов Виденов, Соня Йорданова Вълкова.

Конкурсът за първоначално назначаване и заемане на 7 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура е обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 31/28.11.2018 г. Подадени са заявления от 74 кандидати, от които с решение на Комисията по атестирането и конкурсите двама не са допуснати до участие, тъй като не отговарят на изискуемия стаж по чл. 164, ал. 2 от ЗСВ за заемане на длъжността, за която кандидатстват.

След проведения писмен изпит на 18.03.2019 г., до устен изпит са допуснати 25 кандидати, получили оценка не по-ниска от много добър 4,50 на казуса и теста, като двама от тях не са се явили. Устният изпит са издържали всички явили се кандидати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд