Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС командирова Станислав Стойков – прокурор в СГП, като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура, като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за първоначален период от две години, считано от 16 юли 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия, като запазва за периода на командироване правото си да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност като прокурор.

Колегията възложи на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да уведоми дирекция „Човешки ресурси“ на Министерство на външните работи за взетото решение за предприемане на необходимите последващи действия.

Станислав Стайков е одобрен за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите към ЕК за вакантна позиция OLAF–D-1 с решение на Прокурорската колегия по протокол № 1/16.01.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд