Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение на Комисия "Бюджет и финанси" към Пленума на Висшия съдебен съвет (решение по протокол № 23/19.06.2019 г).

В изпълнение на решение по точка 26 от протокол № 23/19.062019г. на Комисия „Бюджет и финанси“, Висшият съдебен съвет /ВСС/ отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти в срок до 28.06.2019г., за изготвяне на необходимите документи /проектно предложение, формуляр и други необходими документи/ за кандидатстване на ВСС по процедура BG05SFOP001-3.004 чрез директно предоставяне на БФП с наименование „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“

Допълнителна информация и условията, на които следва да отговарят кандидатите, са публикувани в интернет страницата на ВСС, секция „Профил на купувача“, на следния интернет адрес:

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190530ZVxB3157835 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд