ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 27 юни 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предложение до министъра на правосъдието за съгласуване на решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 
№ 18/19.06.2019 г., т. 1, съгласно чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София за оптимизиране щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
3. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за съкращаване на една свободна щатна длъжност „съдия” в Административен съд – Варна и разкриване на една длъжност „съдия” в Административен съд – Русе. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

4. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
„Дава съгласие“ 
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с посещение на гости от Върховния областен съд – гр. Нюрнберг, провинция Бавария, Германия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на софтуер. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за демонтаж на стари газови котли, доставка и монтаж на два нови газови котли. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт – обособяване на помещение по ЗЗКИ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за преграждане и обособяване на кабинет за двама съдебни изпълнители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне технически проект за обект: „Текущ ремонт на външни колони и външно стълбище на Съдебна палата“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на амортизирано обзавеждане и подова настилка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за извършване на текущи ремонти в сградата на съда. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на мобилно устройство тип верижен стълбищен робот. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас и 1 брой софтуер – сървърна операционна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатична система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици за съдийски кабинети. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Одитни доклади 
22. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ - 1801 в Софийски градски съд. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Мездра. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Враца. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Разни 
25. Проект на решение относно възможността за отпускане на допълнителни средства за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на съдилищата и ВСС, над предвидените в Графика за обществените поръчки за 2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за увеличаване на лимита за представителни цели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Предложение от Георги Кузманов – член на ВСС с вх. № ВСС – 7137/10.06.2019 г. и становище на Жилищната комисия към ВСС от 14.06.2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

29. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да делегира правомощия на Главния прокурор, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, за обект „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“, с право да преупълномощава трети лица. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
30. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
31. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
32. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до МРРБ за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Монтана, ул. „Марин Дринов“ № 2 на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
33. Проект на решение за отправяне на предизвестие до управителя на „Транслат“ АД за прекратяване на договор за наем № ВСС-4637/30.03.2017 г., считано от 01.01.2020 г. и предложение от членове на Висшия съдебен съвет за осигуряване на работни помещения на органите на съдебна власт на територията на гр. София, след извършен анализ на сградния фонд. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
34. Проект на решение за разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, предоставен за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет в неговата цялост. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
35. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на Договор № ВСС- 489/13.01.2017 г., сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и Висш съдебен съвет, за 3 /три/ месеца, считано от 01.07.2019 г. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
36. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията на Окръжна прокуратура – Смолян, бул. „България“ № 14, сграда 1, ет. 4, ид. № 67653.918.40.1.31, ид. № 67653.918.40.1.32, ид. № 67653.918.40.1.37 и ид. № 67653.918.40.1.36. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
37. Проект на решение за изменение на решение по т. 20.1. от протокол № 9/11.04.2019 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет за разпределение ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
24 юни 2019 г.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд