СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
Обяви
Обяви за процедурите на ЕСВД
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

ОБЯВА

За участие на български магистрати в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2019 г. с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 27 юни 2019 г.

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обявява втора Заявка за принос към консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2019 г. с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 27 юни 2019 г., като с настоящата процедура за подбор на командировани експерти са обявени следните позиции:

Началник на отдел „Наказателно преследване и съдебна власт“ (Head of Prosecution and Judiciary Unit - Ref. №: UAO 72);

Старши съветник в областта на наказателното преследване (Управление) - (Senior Adviser on Prosecution (Management) - Ref. №: UAO 74);

Старши съветник в областта на наказателното преследване (Организирана престъпност) - (Senior Adviser on Prosecution (Organised Crime) - Ref. №: UAO 75);

Старши съветник в областта на наказателното правосъдие (Съдебна власт) (Senior Adviser on Criminal Justice (Judiciary) - Ref. №: UAO 78);

Подаването на кандидатурите ще се извършва чрез попълване на формуляр за кандидатстване за горепосочените позиции единствено по електронен път чрез системата Goalkeeper-Registrar. Подробна информация, описание на вакантните позиции, изискванията за заемане на длъжностите и онлайн формуляр за кандидатстване могат да бъдат намерени на адрес https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/. В срок до 26 юни 2019 г. е необходимо да изпратите до дирекция „Международна дейност и протокол“ на имейл md@vss.justice.bg заявление за участие в процедурата, като посочите Вашите имена, длъжност, телефон за връзка, както и Вашия имейл адрес за получаване на достъп до системата и регистрация в нея. След като бъдете регистрирани от дирекция „Международна дейност и протокол“, на посочения от Вас имейл ще получите линк за вход в системата, където е необходимо да попълните Вашите биографични данни и формуляр за кандидатстване, като посочите и за коя позиция кандидатствате. След попълване на необходимите документи същите следва да бъдат изпратени чрез системата до Висшия съдебен съвет за разглеждането им от съответната колегия на ВСС в срок до 27 юни 2019 г. След разглеждането им ще бъде/ат одобрен/и кандидат/и, чиито формуляр/и за кандидатстване ще бъде/ат изпратени чрез системата Goalkeeper-Registrar до дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – съдии. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – прокурори и следователи. Всички кандидати следва да отговарят на изброените по-долу изисквания, одобрени с решения на ВСС по протоколи № 43/02.10.2014 г. и № 10/25.02.2016 г. :

- да нямат наложени дисциплинарни наказания       
- да нямат висящи дисциплинарни производства     
- да не са били командировани като национални експерти в последните три години, по силата на Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г.
- да не са били командировани за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години

- да не са ползвали неплатен  отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина  или с обучителна цел в чужбина
- да имат последна атестация с оценка „много добра”
- да имат опит в посочената област съгласно изискванията към обявата

            Моля, при желание за участие в конкурса, изпращайте необходимите документи, в срок до 17 ч. на 27 юни 2019 г., както следва:

 

  1. Заявление, изразяващо желание за участие в процедурата на ЕСВД за подбора - едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg;

  2. Писмено становище от съответния административен ръководител за участие на посочения съдия в подбора, както и за неговото командироване при евентуалното му спечелване. Становището е в свободен текст и се адресира до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. За кандидатите – прокурори и следователи се изисква както становище от съответния административен ръководител, така и съгласие от Главния прокурор. Същите са в свободен текст и се адресират до Прокурорската колегия на ВСС - едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg;

  3. Онлайн формуляр за кандидатстване – електронно чрез системата Goalkeeper-Registrar.

  4. Декларация от кандидата, че през последните 3 години не е ползвал неплатен отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца за работа в чужбина или с обучителна цел в чужбина - едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg;

    Кандидатури, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923, e-mail: md@vss.justice.bg  и Ида Лереова – тел. 02/9151921, e-mail: md@vss.justice.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд