Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Златина Пламенова Личева-Денева за административен ръководител – председател на Районен съд – Горна Оряховица

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 10 гласа „за“ Златина Пламенова Личева-Денева за административен ръководител – председател на Районен съд – Горна Оряховица.

Тя има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Започва в системата като стажант в Окръжен съд – Велико Търново, а от 04.07.2000 г. и до момента заема длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица.

Златина Личева е мотивирана да кандидатства за длъжността, тъй като познава добре работните процеси в съда, винаги е била съпричастна към неговите успехи и проблеми, и има подкрепата на колектива. Тя приема като морален и професионален ангажимент отговорността за съхраняване на високото ниво в неговата работа. Като основна цел при управление на Районен съд – Горна Оряховица, тя извежда гарантиране на върховенството на закона, затвърждаване и надграждане на достигнатите стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната система. За постигането им посочва необходимост от усъвършенстване на управлението, развитие и интегриране на кадровия потенциал за постигане на оптимално качество на съдебната власт и високо ниво на административно обслужване, гарантиране на достъпа до правосъдие, прозрачност, отчетност и публичност, както и борба с корупцията и противодействие на конфликт на интереси. Кандидатът заявява, че вследствие на дългогодишната си работа в този орган на съдебната власт познава задълбочено работния процес, въпреки липсата на управленски опит. Тя изразява увереност, че ще работи съвместно със съдиите и съдебните служители, следвайки заложените стратегически цели и стъпвайки на постигнатите резултати през последните години.

Въпроси към съдия Личева поставиха Даниела Марчева, Боян Новански, Атанаска Дишева, Красимир Шекерджиев и Севдалин Мавров – членове на Съдийската колегия. Те поискаха мнението ѝ за обезпечеността на съда със съдебни служители, относно предложени от нея ремонти по Съдебната палата, за работата по Образователната програма на ВСС, относно  противоречива съдебна практика по наказателни дела от административен характер, разпределението на съдиите по материи, както и за технологичното модернизиране на съда. Подкрепа заяви Красимир Шекерджиев, който обърна внимание на дългогодишния професионален опит на съдия Личева в Районен съд – Горна Оряховица, на достойнствата на представената от нея управленска концепция, както и на обстоятелството, че Общото събрание поддържа кандидатурата ѝ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд