Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира петима съдии и повиши в ранг петима магистрати

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт разгледа представеното от Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, възражението срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Колегията отложи за следващо заседание гласуването на решение за определяне на комплексната оценка.

С решение на Комисията по атестирането и конкурсите първоначално е предложена за съдия Крънчева комплексна оценка „много добра“ 91 точки. По повод нейно възражение е сформиран атестационен състав, който предлага за съдия Крънчева да бъде приета оценка „много добра“ с цифрово изражение 93 точки. Членове на СК предложиха днес увеличение на оценката по три критерия на общо 98 точки.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ проведе предварително атестиране на Христина Петкова Юрукова – съдия в Административен съд – Пазарджик, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на Живка Димитрова Петрова – административен ръководител – председател на Районен съд – Свиленград, Катя Йорданова Господинова – съдия в Окръжен съд – Бургас, Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски градски съд, за които е приета комплексна оценка „много добра“. Колегията не взе решение по предложението за комплексна оценка „много добра“ на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, като реши в следващо заседание да бъда прегласувано предложението на Комисията за атестирането и конкурсите. 

На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ Колегията прие комплексна оценка „много добра“ на Даниела Евтимова Павлова-Радева – съдия в Софийски районен съд. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ тя придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

С решение на Колегията на основание чл. 234 от ЗСВ Красен Георгиев Георгиев – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, Стоян Димитров Колев – съдия в Районен съд – Варна, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. На същото основание Олга Иванова Златева – съдия в Районен съд – Стара Загора, и Виолета Веселинова Низамова – съдия в Районен съд – Пловдив, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в Апелативен съд“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд