Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изпрати за становище на Комисия „Дисциплинарна дейност“ искане за възстановяване на Люба Михайлова Петрова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ искане за възстановяване на Люба Михайлова Петрова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево. Не се проведе гласуване по същество по направеното предложение от Комисията по атестирането и конкурсите, тъй като съгласно чл. 20, ал. 2, т. 8 от Правилата за работа на Съдийската колегия на ВСС, в правомощията на КДДВИВСС е да прави предложения пред СК за възстановяване на длъжност на временно отстранени съдии.

Люба Петрова е отстранена временно от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево, с решение на ВСС по протокол № 21/23.05.2017 г., до завършване на воденото срещу нея наказателно производство. То е приключило с влязла в сила присъда като ѝ е наложено наказание „пробация“ за срок от 1 година. Срещу нея се водят наказателно дело от общ характер по описа на Софийски градски съд от 2016 г., и досъдебно производство от 2017 г. на СГП-СО.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд