Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести класираните кандидати на длъжност „съдия“ в районните съдилища

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, класираните кандидати по обявения с решение на СК на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.) конкурс за заемане чрез преместване на 36 длъжности „съдия“ в районните съдилища. Колегията проведе гласуване по поредността на класирането за попълване на 17 свободни длъжности за съдия. Съгласно решението на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ са преместени, считано от датата на встъпване в длъжност:

 • Феня Владимирова Стоянова – съдия в Районен съд – Раднево, в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд,
 • Полина Любомирова Амбарева – съдия в Районен съд – Момчилград, в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 • Ивелина Апостолова Димова – съдия в Районен съд – Шумен, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна;
 • Галя Димитрова Русева – съдия в Районен съд – Ямбол, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас;
 • Неделина Танчева Минчева – съдия в Районен съд – Гълъбово, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора,
 • Албена Борисова Дойнова – съдия в Районен съд –Пловдив, в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 • Ваня Николаева Иванова – съдия в Районен съд – Самоков, в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 • Десислава Цветкова Миланова - съдия в Районен съд – Берковица, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Монтана;
 • Надя Стефанова Бакалова – съдия в Районен съд – Своге, в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 • Илина Велизарова Златарева-Митева – съдия в Районен съд – Перник, в длъжност “съдия“ в Софийски районен съд;
 • Гергана Иванова Кратункова-Димитрова – съдия в Районен съд – Перник, в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 • Димчо Генев Димов – съдия в Районен съд – Нова Загора, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Ямбол;
 • Венета Димитрова Стефанова-Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Средец;
 • Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд – Бургас, в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 • Георги Тодоров Добрев – прокурор в Районна прокуратура – Карнобат, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Карнобат;
 • Павел Стойков Любенов – заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна.

Съдийската колегия отказа да премести на основание чл. 193, ал. 5 от ЗСВ, във вр. с чл. 162, т. 3 от ЗСВ Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, в длъжност „съдия“ в Районен съд – Трявна, поради отрицателно становище за притежаваните от нея нравствени качества, прието от Комисия „Професионална етика“ към СК на ВСС.

От допуснатите до участие 36 кандидати, по време на провеждане на конкурса 7 са подали молби за отказ от участие, 1 магистрат е починал, а 3-ма от кандидатите са встъпили в заявените органи на съдебната власт предвид успоредно проведена процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Поради тези обстоятелства 18 от обявените длъжности „съдия“ в конкурса за преместване остават вакантни.

Съгласно изискването на чл. 191а, ал. 1 от ЗСВ, конкурсната комисия е извършила класиране на кандидатите според общата им оценка, формирана въз основа на данните от атестационните формуляри на кандидатите от последното им атестиране, извършените проверки от ИВСС и от по-горестоящите органи на съдебната власт, информацията, съдържаща се в кадровите им досиета, както и преценка на проверените от комисията 6 (шест) дела и преписки по отношение на всеки кандидат.

За 5-ма от кандидатите, желаещи да преминат на длъжност в друг по вид орган на съдебна власт, съобразно изискването на разпоредбата на чл. 191а, ал. 2 от ЗСВ, комисията е проверила познанията им за заемане на длъжността чрез полагане на писмен изпит по конспект, проведен на 02.11.2018 г. По отношение на тези кандидати, в изпълнение на чл. 40, ал. 4 от Наредбата №1/09.02.2017 г., при формиране на общата им оценка, с която същите участват в класирането, е включена и поставената оценка от писмения изпит.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд