Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ за натовареността на съдилищата през 2018 г.

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ за натовареността на съдилищата през 2018 г., изготвен съгласно чл. 30, ал. 5, т. 12 от Закона за съдебната власт. В него не са включени данни за натовареността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, тъй като тези съдилища изготвят самостоятелни годишни доклади, в които е анализирана тяхната натовареност.

Обобщените данни за дейността и натовареността на всички съдилища, сочат, че през 2018 г. са постъпили 601 379 дела за разглеждане, а висящите от предходен период са били 117 700 броя дела. През миналата година са свършени 590 267 дела, от които 491 163 броя в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са приключили 499 304 дела, а прекратени са били 90 963 броя. Обжалваните и протестирани дела са 76 228 броя. В края на 2018 г. са били висящи 128 812 дела.

Въз основа на главните показатели, характеризиращи дейността и натовареността на съдилищата, се прави извод за устойчивост на постъпленията на дела в съдилищата за последните три години. През 2018 г. постъпленията са по-малко от 2017 г., но са се увеличили с 4% спрямо 2016 г. Промяната в кадровото обезпечаване за същия период е с 16 щатни длъжности, по-малко от 1% за цялата система. Запазва се очерталата се тенденция на висок относителен дял на приключените с окончателен съдебен акт дела – 85%.

Анализът за натовареността на съдилищата за 2018 г. се публикува на интернет сайта на ВСС.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд