КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 27 ЮНИ
​ 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Олга Керелска, Светлана Бошнакова, Сотир Цацаров 
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет 
На заседанието присъства Николай Найденов – за главен секретар на Висшия съдебен съвет, съгласно заповед № ВСС-7324/14.06.2019 г. 
Откриване на заседанието – 09.35 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

I. Отлага разглеждането на т. 33 от дневния ред за следващо заседание. 
II. Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 
38. Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
39. Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
40. Представяне на бюджетни прогнози за периода 2020-2022 г. от първостепенните разпоредители с бюджет в съответствие с т. 2.1.25 от РМС № 52/2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Предложение до министъра на правосъдието за съгласуване на решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/19.06.2019 г., т. 1, съгласно чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗПРАЩА на министъра на правосъдието решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/19.06.2019 г., т. 1, за съгласуване съгласно изискванията на чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ. 
2. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София за оптимизиране щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението. 
2.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана, считано от датата на вземане на решението. 
2.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението. 
2.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Перник, считано от датата на вземане на решението. 
2.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението. 
2.3.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението. 
2.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението. 
2.4.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението. 
2.4.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението. 
2.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението. 
2.5.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна, считано от датата на вземане на решението. 
2.6. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението. 
2.6.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград, считано от датата на вземане на решението. 
2.7.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – София, с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението. 
2.7.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1(една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от датата на вземане на решението. 
3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за съкращаване на една свободна щатна длъжност „съдия” в Административен съд – Варна и разкриване на една длъжност „съдия” в Административен съд – Русе

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия” в Административен съд - Варна, считано от 01.07.2019 г. 
3.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия” в Административен съд - Русе, считано от 01.07.2019 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

4. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г. 
4.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
„Дава съгласие“ 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с посещение на гости от Върховния областен съд – гр. Нюрнберг, провинция Бавария, Германия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 800 лв. с цел осигуряване на финансови средства за представителни разходи във връзка с посещение на гости от Върховния областен съд – гр. Нюрнберг, провинция Бавария, Германия за периода 02 04.10.2019 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на софтуер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд София-град за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерно приложение за регистриране на информация за заявки за плащания чрез ПОС терминално устройство и интегрирането му към деловодната система на съда, както следва: 
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 560 лв. 
6.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд София-град с 1 560 лв. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за демонтаж на стари газови котли, доставка и монтаж на два нови газови котли

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Ямбол за 2019 г. с цел осигуряване на средства за демонтаж на стари газови котли, доставка и монтаж на два нови газови котли, както следва: 
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 224 лв. 
7.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Ямбол с 6 224 лв. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт – обособяване на помещение по ЗЗКИ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с 1 315 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – обособяване на помещение по ЗЗКИ. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за преграждане и обособяване на кабинет за двама съдебни изпълнители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 835 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт за извършване на преграждане и обособяване на кабинет за двама съдебни изпълнители. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
9.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Айтос по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 1 615 лв. за обзавеждане на новообособен кабинет за двама съдебни изпълнители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне технически проект за обект: „Текущ ремонт на външни колони и външно стълбище на Съдебна палата“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 920 лв. с цел осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне технически проект за обект: „Текущ ремонт на външни колони и външно стълбище на Съдебна палата“. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за подмяна на амортизирано обзавеждане и подова настилка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 3 095 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт за доставка и монтаж на ламиниран паркет за помещенията на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Средец по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 17 014 лв. за изработка, доставка и монтаж на мебели за работни помещения и съдебна зала, както и закупуване на 6 броя посетителски столове към заседателна маса. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тутракан за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 4 броя климатици, както следва: 
12.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 984 лв. 
12.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Тутракан с 3 984 лв. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за извършване на текущи ремонти в сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с 15 624 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на деловодство, санитарни помещения, ремонт на водосточна тръба, укрепване на парапет и укрепване и фугиране на каменна облицовка над главния вход. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с 5 578 лв., с цел осигуряване на средства за обзавеждане на наказателно деловодство и закупуване на шкаф за санитарни помещения на втори етаж в размер на 4 189 лв. и за закупуване на материали, необходими за извършването на планирани ремонти в сградата в размер на 1 389 лв. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на мобилно устройство тип верижен стълбищен робот

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Айтос за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуването на мобилно устройство тип верижен стълбищен робот, както следва: 
14.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 500 лв. 
14.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Айтос с 5 500 лв. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас и 1 брой софтуер – сървърна операционна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Лом за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас, както следва: 
15.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 991 лв. 
15.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Лом със 7 991 лв. 
15.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Лом за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой софтуер – сървърна операционна система Windows 2019 Server Standart OLP, както следва: 
15.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 389 лв. 
15.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Лом с 2 389 лв. 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Кърджали за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение, както следва: 
16.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 049 лв. 
16.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Кърджали с 2 049 лв. 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатична система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Добрич за 2019 г. с 1 800 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатична система, както следва: 
17.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 800 лв. 
17.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Добрич с 1 800 лв. 
18. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ардино за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици в служба „Деловодство и архив“ /общо помещение/ и за кабинета на Държавния съдебен изпълнител, както следва: 
18.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 918 лв. 
18.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ардино с 1 918 лв. 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици за съдийски кабинети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Свиленград и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 3 596 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици /BTU 12000/ за съдийски кабинети, както следва: 
19.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 596 лв. 
19.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свиленград с 3 596 лв. 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Павликени за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 3 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox VersaLink B7035, както следва: 
20.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 980 лв. 
20.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Павликени с 3 980 лв. 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
... 
Одитни доклади 
22. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ - 1801 в Софийски градски съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Софийски градски съд. 
22.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Софийски градски съд за изпълнение на препоръките, дадени по т.т. 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.3., 4., 5. и 7 от одитния доклад. 
22.3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация. 
23. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Мездра

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Мездра. 
23.2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация. 
24. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Враца

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема резултатите – констатации и изводи от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Враца. 
Разни 
25. ОТНОСНО: Проект на решение относно възможността за отпускане на допълнителни средства за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на съдилищата и ВСС, над предвидените в Графика за обществени поръчки за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за завишение с до 950 000 лв. с ДДС на прогнозната стойност на обществена поръчка за доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата. 
Мотиви: 
С решение на пленума на ВСС по т. 20 от Протокол № 4/21.02.2019 г. е утвърден График за планираните обществени поръчки за 2019 г. на ВСС, съгласно който предвидените средства за доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата са в размер на 1 938 000 лв. с ДДС /1 615 000 лв. без ДДС/, като за количество са посочени „1 700 бройки или съгласно заявено количество“. 
В приложения към решение по т. 14 от Протокол № 14/11.06.2019 г. на КПКИТ Доклад, е предложено да бъдат закупени 2 187 бр. компютърни конфигурации, в т.ч. 2 137 бр. за нуждите на съдилищата и 50 бр. за нуждите на ВСС, като е посочено, че стойността за единица бройка компютърна конфигурация, с подходящи параметри варира от 1 100 лв. без ДДС до 1 300 лв. без ДДС, но с АЕМ лиценз. В доклада е предложено КБФ да изрази становище за финансовата обезпеченост за закупуване на 2 187 бр. компютърни конфигурации с единична стойност 1 100 лв. без ДДС. Съгласно действащите към момента пределни цени за закупуване на компютърна техника, максималната цена за закупуване на компютърна конфигурация е 950 лв. с ДДС /700 лв. за компютър и 250 лв. за монитор/. 
Закупуването на 2 187 бр. компютърни конфигурации на единична стойност 1 320 лв. с ДДС би струвало 2 886 840 лв., т.е. 948 840 лв. повече от предвиденото в Графика за обществените поръчки за 2019 г. 
25.2. Предлага на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да актуализира пределните цени за закупуване на компютърни конфигурации, в т.ч. компютър и монитор, съобразно предложеното в Доклада към т. 14 от Протокол № 14/11.06.2019 г. на Комисията. 
Забележка: 
В случай, че предложената пределна цена /1 320 лв. с ДДС/ за закупуване на компютърна конфигурация, в Доклада към т. 14 от Протокол № 14/11.06.2019 г. на КПКИТ, е относима само към предстоящата обществена поръчка за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата, то този факт следва да бъде изрично упоменат чрез решение на КПКИТ. 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за увеличаване на лимита за представителни цели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде увеличен размерът на утвърдените разходи за представителни цели с 200 лв. на Административен съд гр. Шумен, в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., за провеждане на Обменна програма „Европейска мрежа за съдебно обучение“. 
27. ОТНОСНО: Предложение от Георги Кузманов – член на ВСС с вх. № ВСС – 7137/10.06.2019 г. и становище на Жилищната комисия към ВСС от 14.06.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за удължаване на настаняването в хотел на членове на ВСС, които не притежават жилища на територията на гр. София, до момента на привеждане на избраните от тях ведомствени жилища до състояние годно за обитаване. 
Разходите за една нощувка на член на ВСС следва да са в рамките на утвърдения размер с решение по т. 26 от Протокол № 22/08.06.2010 г. на ВСС. 
28. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2019 г. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

29. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да делегира правомощия на Главния прокурор да представлява ВСС в качеството му на възложител по ЗУТ за обект „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“, с право да преупълномощава трети лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да делегира правомощия на Главния прокурор, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура за обект „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“, с право да преупълномощава трети лица. 
30. ОТНОСНО: Разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура – Видин, находяща се в гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14, както следва: 
За нуждите на Окръжна прокуратура – Видин: 
На партерен етаж: 
1. помещение за прием на граждани /съвместно с РП/ 
2. стая за помощен персонал /съвместно с РП/ 
3. гараж и склад № 1 
4. гаражи с №№ 2, 3 и 5 
5. помещение за дежурен сътрудник по охраната 
На първи етаж: 
1. 4 бр. гишета за обслужване на граждани /съвместно с РП/ 
2. стая № 2 – деловодство 
3. стая № 3 – деловодство 
4. стая № 4 – счетоводство 
5. стая № 5 – машинописки 
6. стая № 6 – системен администратор /съвместно с РП/ 
7. сървърно /съвместно с РП/ 
8. стая № 7 – РКИ /съвместно с РП/ 
9. стая № 8 – служител по СИ /съвместно с РП/ 
На втори етаж: 
1. стая № 1 – прокурор 
2. стая № 2 – прокурор, 
3. стая № 3 – административен ръководител 
4. стая № 4 – административен секретар и съдебен администратор 
5. стая № 5 – прокурор 
6. стая № 6 – прокурорски помощници 
7. архив 
8. стая за веществени доказателства 
9. стая № 7 – прокурор 
10. стая № 8 – прокурор 
11. стая № 9 – прокурор 
На четвърти етаж: 
1. заседателна зала 
2. стая № 1 /две помещения/ – следователи 
3. стая № 2 /две помещения/ – следователи 
4. стая № 3 – завеждащ Окръжен следствен отдел 
5. стая № 4 /две помещения/ – следователи 
6. стая № 5 – следователи 
7. архив 
8. стая № 6 – деловодство 
9. стая № 7 – деловодство 
10. стая № 8 – офис 
11. склад 
За нуждите на Районна прокуратура – Видин: 
На партерен етаж: 
1. гараж № 4 
На първи етаж: 
1. стая № 1 – деловодство 
2. стая № 9 – счетоводство 
3. стая № 10 – машинописки 
На трети етаж: 
1. стая № 1 /две помещения/ – прокурори 
2. стая № 2 – административен ръководител 
3. стая № 3 /две помещения/ – прокурори 
4. стая № 4 – прокурор 
5. стая № 5 – прокурор 
6. стая № 6 – архивар 
7. архив 
8. стая № 7 – стая за веществени доказателства 
9. стая № 8 – административен секретар и главен специалист АД 
10. стая № 9 – три помещения/ – прокурори и младши прокурори 
30.2. Изпраща решението по т. 30.1. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Видин, за сведение и изпълнение. 
31. ОТНОСНО: Разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура – Кърджали, находяща се в гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, както следва: 
За нуждите на Окръжна прокуратура – Кърджали: 
На първи етаж: 
1. пропуск /съдебна охрана/ и чакалня /съвместно с РП/ 
2. стая № 1 – чистач/куриер /съвместно с РП/ 
3. стая № 14 – счетоводство 
4. стая № 15 – прокурор 
5. стая № 16 – склад 
6. стая № 17 – шофьор призовкар 
7. стая № 18 – счетоводство 
8. стая № 19 – системен администратор 
9. санитарен възел. 
На втори етаж: 
1. стая № 21 – завеждащ окръжен следствен отдел 
2. стая № 22 – съдебен деловодител 
3. стая № 23 – следовател 
4. стая № 24 – следовател 
5. стая № 25 – завеждащ служба РНКИ 
6. стая № 26 – служител по сигурността на информацията 
7. стая № 27 – системен администратор 
8. стая № 28 – деловодство 
9. санитарен възел. 
На четвърти етаж: 
1. стая № 40 – главен специалист АД 
2. стая № 41 – административен ръководител 
3. стая № 42 – прокурор 
4. стая № 43 – прокурор 
5. стая № 44 – прокурор 
6. стая № 46 – съдебен администратор 
7. стая № 47 – прокурор 
8. стая № 48 – деловодство 
9. стая № 49 – деловодство 
10. санитарен възел. 
В мазе: 
1. 4 бр. архивни помещения 
2. котелно 
3. санитарен възел. 
За нуждите на Районна прокуратура – Кърджали: 
На първи етаж: 
1. стая № 13 – счетоводство 
На трети етаж: 
1. стая № 30 – деловодство 
2. стая № 31 – административен ръководител 
3. стая № 32 – съдебен администратор и главен специалист АД 
4. стая № 33 – съдебен деловодител 
5. стая № 34 – съдебен деловодител 
6. стая № 35 – прокурор 
7. стая № 36 – прокурор 
8. стая № 37 – прокурор 
9. стая № 38 – копирна техника 
10. стая № 39 – прокурор 
11. санитарен възел. 
В мазе: 
1. 1 бр. архив 
2. 1 бр. склад за веществени доказателства. 
31.2. Изпраща решението по т. 31.1. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Кърджали, за сведение и изпълнение. 
32. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до МРРБ за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Монтана, ул. „Марин Дринов“ № 2 на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 15, ал. 4 от Закона за държавната собственост, чл. 7, ал. 1 и ал. 5, чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 1 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, както и писмо рег. № ВСС-4840/18/11.03.2019 г. от г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България и предварително становище рег. № 11-01-53/22.01.2019 г. от Министерството на правосъдието, 
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана, върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ трети етаж от четириетажна административна сграда със застроена площ 437 кв.м., ведно с пристройка към сградата със застроена площ 49 кв.м. и разгъната застроена площ 98 кв.м., находящ се в гр. Монтана, ул. „Марин Дринов“ № 2, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 2647/25.07.2005 г., по реда на чл. 17, ал. 1 и чл. 15, ал. 2, изр. първо от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
33. ОТНОСНО: Отправяне на предизвестие до управителя на „Транслат“ АД за прекратяване на договор за наем № ВСС-4637/30.03.2017 г., считано от 01.01.2020 г. и предложение от членове на Висшия съдебен съвет за осигуряване на работни помещения на органите на съдебна власт на територията на гр. София, след извършен анализ на сградния фонд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точка за следващо заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет. 
34. ОТНОСНО: Разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, предоставен за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет в неговата цялост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

34.1. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, както следва: 
Сутерен Блок 1 
На Апелативен специализиран наказателен съд: 
1. Помещения № 1 – 24,3 кв.м и № 1А – 22,88 кв.м. – за архив и веществени доказателства. 
2. 30 броя паркоместа в подземния паркинг. 
На Специализиран наказателен съд: 
1. Помещения № 5 – 27,6 кв.м., № 2А – 24,4 кв.м. и № ЗА – 48,6 кв.м. – за архив и веществени доказателства. 
2. 31 броя паркоместа в подземния паркинг. 
На Апелативна специализирана прокуратура: 
1. Помещения № 2 – 28,7 кв.м. и № 4А – 26,8 кв.м. – за архив и веществени доказателства. 
2. 30 броя паркоместа в подземния паркинг. 
На Специализирана прокуратура: 
1. Помещения № 3 – 10,7 кв.м., № 4 – 33,1 кв.м., № 5А – за архив и веществени доказателства и № 6А – сървърно, както и прилежащия коридор към помещения № 5А и № 6А. 
2. 31 броя паркоместа в подземния паркинг. 
В помещение № 6 са разположени UPS-и, обслужващи АСНС, СНС, АСП и СП, поради което, същото се предоставя на АСНС, като стопанин на сградата. Всички обслужващи помещения - абонатна станция, асансьорно, агрегатно, вентилационно, КТП, инсталационно, ел.табло, помещение за дизел-генератор и сервизни помещения се предоставят на АСНС, като стопанин на сградата. 
Партер Блок 1: 
На Апелативен специализиран наказателен съд: 
1. Помещение № 05А – 14,6 кв.м. – за съдебни секретари. 
2. Зала 7 – 51,42 кв.м. – съдебна зала. 
3. Сервизни помещения до зала № 7. 
На Специализиран наказателен съд: 
1. Помещения № 01 – 19,20 кв.м., № 02 – 24,5 кв.м., № 03 – 19,25 кв.м., № 04 – 15,20 кв.м., № 05 – 23,80 кв.м., № 06 – 21,20 кв.м., № 07 – 21,80 кв.м., № 08 – 21,80 кв.м., № 11 – 20,60 кв.м. и № 12 – 20,20 кв.м. – за деловодства, призовкари, съдебни помощници, ССИ. 
2. Сервизни помещения – северен коридор. 
I етаж Блок 1: 
На Апелативна специализирана прокуратура: 
1. Заседателна зала – за заседателна зала. 
2. Помещения № 109 – 29,21 кв.м., № 110 – 20,86 кв.м., № 111 – 24,32 кв.м., № 112 – 21,52 кв.м., № 113 – 28,14 кв.м., № 114 – 20,36 кв.м., № 115 – 26,72 кв.м., № 116 – 18,23 кв.м., № 117 – 23,74 кв.м., № 118 – 20,7 кв.м., № 119 –19,99 кв.м., № 120 – 20,2 кв.м., № 121 – 19,6 кв.м., № 122 – 19,6 кв.м., № 123 – 27,9 кв.м., № 124 – 15,06 кв.м., № 125 – 18,01 кв.м, № 126 – 14,99 кв.м. –деловодство, кабинети за прокурори и съдебни служители. 
3. Помещение № 25 – 4,96 кв.м. – сървър. 
4. Сервизни помещения – южен коридор. 
На Специализирана прокуратура: 
1. Помещения № 127 – 28,00 кв.м., № 128 – 20,80 кв.м., № 129 – 20,80 кв.м., № 130 – 21,30 кв.м., № 131 – 19,50 кв.м., № 132 – 20,80 кв.м. и № 133 – 23,90 кв.м. – кабинети за прокурори. 
2. Помещение № 26 – сървър. 
3. Сервизни помещения – северен коридор. 
II етаж Блок 1: 
На Специализирана прокуратура: 
1. Помещения № 200 – 40,50 кв.м., № 201 – 35,00 кв.м., № 202 –7,77 кв.м., № 203 – 18,06 кв.м., № 204 – 57,60 кв.м., № 205 – 51,80 кв.м., № 206 – 41,00 кв.м., № 207 – 29,30 кв.м., № 208 – 23,90 кв.м., № 209 – 20,80 кв.м., № 210 – 19,70 кв.м., № 211 – 20,80 кв.м., № 212 – 20,80 кв.м., № 213 – 20,80 кв.м., № 214 – 31,80 кв.м., № 215 – 15,20 кв.м., № 216 – 15,20 кв.м., № 217 – 15,20 кв.м., № 218 – 31,80 кв.м., № 219 – 20,80 кв.м., № 220 – 20,80 кв.м., № 221 – 20,80 кв.м., № 222 – 19,70 кв.м., № 223 – 20,80 кв.м., № 224 – 23,90 кв.м. –кабинети за прокурори, деловодство и съдебни служители 
2. Помещение № 25 и 26 – сървър. 
3. Сервизни помещения – северен и южен коридор. 
III етаж Блок 1: 
На Апелативен специализиран наказателен съд: 
1. Помещения № 300 – 20,9 кв.м., № 301 – 17,7 кв.м., № 21 – 8,4 кв.м., № 22 – 13 кв.м., № 23 – 15.5 кв.м., № 315 – 12 кв.м., № 316 – 23,4 кв.м., № 317 – 17,80 кв.м., № 318 – 17,80 кв.м., № 319 – 17,80 кв.м., № 320 – 17,80 кв.м., № 321 – 17,80 кв.м. и № 322 – 20,9 кв.м. – за кабинети на магистрати и съдебни служители 
2. Помещение 1А – сървър – 4,7 кв.м. 
3. Конферентна зала – 17,80 кв.м. 
4. Сервизни помещения – южен коридор. 
На Специализиран наказателен съд: 
1. Помещения № 24 – 30,24 кв.м., № 25 – 14,03, кв.м., № 26 – 10,68 кв.м., № 27 – 9,02 кв.м., № 303 – 17,16 кв.м., № 304 – 17,16 кв.м., № 305 – 20,24 кв.м., № 306 – 20,24 кв.м., № 307 – 17,16 кв.м., № 308 –17,16 кв.м., № 309 –17,16 кв.м., № 310 – 17,16 кв.м., № 311 – 17,16 кв.м., № 312 – 23,22 кв.м., № 313 – 11,50 кв.м., № 314 – 16,81 кв.м. – за кабинети на магистрати и съдебни служители. 
2. Помещение № 1Б – сървър – 4,56 кв.м. 
3. Помещение № 31 – склад – 8,80 кв.м. 
4. Сервизни помещения – северен коридор. 
Партер Блок 2, включително топла връзка между Блок 1 и Блок 2 и пристройка 
На Апелативен специализиран наказателен съд: 
1. Гише № 7 – за регистратура – 8,8 кв.м. 
2. Помещения № 10 – 26,4 кв.м. 
3. Помещения № 12 – 12,7 кв.м. и № 14 – 14,8 кв.м. – за регистратура за класифицирана информация. 
4. Помещение № 23 – 14,4 кв.м. – за счетоводство 
5. Помещения № 31 – 27,6 кв.м., № 32 – 16,1 кв.м., № 33 – 29,4 кв.м., № 34 – 13,4 кв.м. и № 35 –10,6 кв.м. – за деловодства и съдебни секретари. 
6. Помещение № 3 – гардероб – 10,8 кв.м. 
7. Зала № 4 – съдебна зала – 76,7 кв.м. 
На Специализиран наказателен съд: 
1. Гише № 6 – за регистратура – 8,8 кв.м. 
2. Помещения № 11 – 26,4 кв.м., № 16 – 13,8 кв.м. и № 27 – 24,3 кв.м. – за деловодство и адвокатска стая. 
3. Помещения № 13 – 12,7 кв.м. и № 15 – 12,7 кв.м. – за регистратура за класифицирана информация. 
4. Помещение № 24 – 17,8 кв.м. – за съхранение на висящи дела. 
5. Помещение № 22 – 10,1 кв.м. – за счетоводство. 
6. Помещения № 30 – 27,3 кв.м., № 37 – 17,2 кв.м., № 38 – 18,6 кв.м., № 39 – 14,9 кв.м., № 40 – 15,6 кв.м. и № 41 – 22 кв.м. – за съдебни секретари. 
7. Зали № 1 – 48,6 кв.м., № 2 – 48,8 кв.м. и № 3 – 52,8 кв.м. – съдебни зали. 
8. Заседателна зала – 56,4 кв.м. – за съдебна зала. 
9. Помещение № 4 – 12,4 кв.м – съвещателна зала. 
На Специализирана прокуратура: 
1. Помещение № 9 – регистратура – 10,6 кв.м. 
2. Помещения № 19 – 14,6 кв.м. и № 20 – 16 кв.м. – за регистратура за класифицирана информация. 
3. Помещение № 21 – за счетоводство – 23 кв.м. 
4. Помещение № 25 – 10,4 кв.м. – главен специалист СУСИ и ръководител сектор „ИТО“. 
5. Помещение № 26 – за деловодство – 18,6 кв.м. 
6. Помещение № 2 – шофьори – 10,6 кв.м. 
На Апелативна специализирана прокуратура: 
1. Помещение № 8 – регистратура – 9,8 кв.м. 
2. Помещение № 18 – за регистратура за класифицирана информация – 21,9 кв.м. 
I етаж Блок 2, включително топла връзка между Блок 1 и Блок 2 и пристройка 
На Специализиран наказателен съд: 
1. Помещения № 112 – помещение за разпит на защитени свидетели. 
2. Помещения № 114 – 13 кв.м., № 115 – 13,6 кв.м. и № 116 – 20,5 кв.м. – за съдебни секретари. 
3. Зали № 5 – 124 кв.м. и № 6 – 29,7 кв.м. – съдебни зали. 
На Специализирана прокуратура 
1. Помещение № 101А – за архив. 
2. Кабинети № 107 – 19,5 кв.м., № 108 – 24,8 кв.м., № 109 – 26,5 кв.м., № 110 – 19,8 кв.м. и № 111 – 19,4 кв.м. 
На Апелативна специализирана прокуратура 
Помещение № 113 – за сървърно. 
От кабинети № 102 – 17,3 кв.м., № 103 – 18,2 кв.м., № 104 – 26,5 кв.м., № 105 – 24,8 кв.м., № 106 – 19,5 кв.м, ще бъдат обособени съдебни зали, за АСНС и СНС. 
Забележка: 
При изпълнение на функциите си, Главна дирекция „Охрана“ ще се помещава, както следва: 
Сутерен, Блок 1 
помещение № 7 – 136 кв.м., находящо се непосредствено до абонатната станция. 
Партер, Блок 1 
помещение „Дежурна“, находящо се непосредствено до служебния вход на сградата – 17,66 кв.м. 
Партер Блок 2, включително топла връзка между Блок 1 и Блок 2 и пристройка 
1. Помещение № 1 – 16,5 кв.м. – дежурна – вход за граждани. 
2. Помещение № 17 – 43,5 кв.м. – команден център. 
3. Помещение № 5 – за престой на принудително доведени лица – 40,2 кв.м. 
4. Помещения за конвоирани лица – 17,65 кв.м. 
I етаж Блок 2, включително топла връзка между Блок 1 и Блок 2 и пристройка 
1. Помещения за конвоирани лица – обща площ 30,2 кв.м. 
2. Авариен изход от подземен гараж – 41,6 кв.м. и КПП – 14,8 кв.м., разположени в двора на сградата. 
34.2. ОТМЕНЯ решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 16/25.05.2017 г., т. 48.2. 
34.3. ИЗПРАЩА решението по т. 34.1. на административните ръководители на специализираните органи на съдебната власт – за сведение и изпълнение. 
35. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на Договор № ВСС 489/13.01.2017 г., сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и Висш съдебен съвет за 3 /три/ месеца, считано от 01.07.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор с рег. № ВСС-489/13.01.2017 г., сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и ВСС за наем на недвижим имот, представляващ целият трети етаж с полезна площ от 329,83 кв.м. санитарен възел на трети етаж с обща площ 29,76 кв.м., 6 бр. стаи на втори етаж с полезна площ 86,41 кв.м. и част от сутерен с площ 24,23 кв.м., ведно с ползваните общи части с площ 246,24 кв.м. от масивна триетажна сграда със застроена площ 587 кв.м. с площ по скица 607 кв.м. с кад. № 02508.55.57.1 и от сутерен с кад. № 02508.55.57.1.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, област Добрич, с административен адрес: ул. „Стара планина“ № 2, за продължаване срока на договора с 3 /три/ месеца, считано от 01.07.2019 г. 
Останалите клаузи по договор рег. № ВСС-489/13.01.2017 г. запазват действието си. 
36. ОТНОСНО: Разпределение на ползването на помещенията на Окръжна прокуратура – Смолян, бул. „България“ № 14, сграда 1, ет. 4, ид. № 67653.918.40.1.31, ид. № 67653.918.40.1.32, ид. № 67653.918.40.1.37 и ид. № 67653.918.40.1.36

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Окръжна прокуратура – Смолян, находяща се в гр. Смолян, бул. „България“ № 14, сграда 1, ет. 4, както следва: 
За нуждите на Окръжна прокуратура – Смолян: 
На четвърти етаж: 
1. стая № 401 – звено „ФСАД“ 
2. стая № 421 – прокурор 
За нуждите на Районна прокуратура – Смолян: 
На четвърти етаж: 
1. стая № 402 – главен счетоводител 
2. стая № 422 – прокурор 
36.II. Изпраща решението по т. I на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, за сведение и изпълнение. 
37. ОТНОСНО: Изменение на решение по т. 20.1. от Протокол № 9/11.04.2019 г. на Пленума на висшия съдебен съвет за разпределение ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.I. ИЗМЕНЯ решението си по т. 20.1. от протокол № 9/11.04.2019 г. в частта, касаеща помещения на третия етаж, в сградата на Съдебна палата – Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1, които са разпределени за ползване на Районна прокуратура – Ямбол, като същите се разпределят за ползване на Окръжна прокуратура – Ямбол, за нуждите на Районна прокуратура – Ямбол. 
37.II. ИЗПРАЩА решението по т. I на административния ръководител на Окръжен съд – Ямбол, за сведение и изпълнение и на административните ръководители на Окръжна прокуратура - Ямбол и Районна прокуратура – Ямбол, за сведение. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

38. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, в съответствие с чл. 21, ал. 3 от Закона за администрацията, Висшият съдебен съвет, в качеството му на държавен орган, да бъде член на Съвета за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт. 
38.2. СЪГЛАСУВА, на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предложения проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт, без забележки в останалата част. 
39. ОТНОСНО: Предложение за оптимизиране щатната численост на съдилищата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ във Военно-апелативен съд, считано от датата на вземане на решението. 
39.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, считано от датата на вземане на решението. 
39.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ във Военен съд – София, считано от датата на вземане на решението. 
39.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, считано от датата на вземане на решението. 
39.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница, считано от датата на вземане на решението. 
39.3.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Нова Загора, считано от датата на вземане на решението. 
40. ОТНОСНО: Представяне на бюджетни прогнози за периода 2020-2022 г. от първостепенните разпоредители с бюджет в съответствие с т. 2.1.25 от РМС № 52/2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПОДДЪРЖА одобрената от Пленума на Висшия съдебен съвет бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2020 – 2022 г., приета с решение по Протокол № 5/28.02.2019 г. 
Забележка: 
Съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г., освен първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 18, ал. 2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и останалите първостепенни разпоредители, чиито бюджети се включват в държавния бюджет /съгл. чл. 42, ал. 1 от ЗПФ/ следва да прилагат програмен формат на бюджет за 2020 г., с изключение на бюджетите на съдебната власт и Сметна палата. 
Представената информация в МФ в рамките на първия етап от бюджетната процедура за 2020 г. съответства на горните изисквания и не се налага необходимост от актуализация. 

/Закриване на заседанието – 10.55 ч./

ИЗГОТВИЛ:/п/ 
Таня Младенова 
Зоя Костова 

СЪГЛАСУВАЛ: /п/ 
Николай Найденов
За главен секретар на ВСС
/съгл. Заповед
№ ВСС-7324/14.06.2019 г./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
28.06.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд