Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Павел Ванев Неделчев като заместник-председател на Окръжен съд – Габрово, и определи Валерия Аврамова-Христова за изпълняващ функциите на председател на Районен съд - Севлиево

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, назначи Павел Ванев Неделчев – административен ръководител – председател на Районен съд – Севлиево, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Габрово, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението е прието във връзка с предложение на Веселина Топалова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Габрово, и представените от заместник-председателите на съда откази да заемат позицията.

Колегията определи на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 Валерия Иванова Аврамова-Христова – съдия в Районен съд – Севлиево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево, считано от датата на встъпване на Павел Неделчев в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Габрово, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител – председател на Районен съд – Севлиево.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд