Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Златка Русева Русева от длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 1 от ЗСВ поощри Златка Русева Русева – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването ѝ е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Колегията освободи Златка Русева от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 10.07.2019 г., поради пенсиониране.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд