Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 8 магистрати, повиши в ранг 4-ма и даде статут на несменяемост на един магистрат

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт проведе периодично атестиране на Райна Георгиева Стефанова – съдия в Софийски градски съд, на Мария Кирилова Божкова-Бояджиева – съдия в Административен съд – Кърджали, на Весела Иванова Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд – Варна, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“. СК проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Деница Добрева Добрева – съдия в Районен съд – Варна, на Атанаска Стоянова Павлова – съдия в Районен съд – Пещера, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране на Георги Стоянов Мулешков – съдия в Софийски районен съд, като е приета комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ Колегията прие комплексна оценка „много добра“ на Трифон Пенчев Славков – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, който на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията отново не взе решение по предложението за определяне на комплексна оценка на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, при провеждане на периодично атестиране на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт. Решено бе, СК да прегласува предложената от Комисията за атестирането и конкурсите комплексна оценка „много добра“ – 94 точки, в следващо заседание.

Прекратена бе откритата процедура по периодично атестиране на Ивиана Димчева Йорданова-Наумова – съдия в Софийския районен съд, тъй като не са налице изискванията на чл. 10, ал.2 от Наредба № 2 от 23.02.2017 г.

Съдийската колегия на ВСС не откри процедура за придобиване на статут на несменяемост на Атанас Атанасов Додов – съдия в СРС, поради подадена от него оставка.

С решение на Колегията не е открита процедура за извънредно атестиране на Албена Янчева Зъбова-Кочовска – съдия в Окръжен съд – Бургас, поради липса на законовите предпоставки за това. Последното периодично атестиране на магистрата е проведено с решение на ВСС по протокол № 4 от 27.01.2016 г.

Съдийската колегия повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Надежда Наскова Дзивкова-Рашкова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, и Ралица Ангелова Маринска-Ангелова – съдия в Районен съд – Плевен, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание са повишени Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд – Враца, на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“, Даяна Калинова Топалова – съдия в СРС, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд