Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за повишаване на 9 длъжности „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия, на основание чл. 180 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 18 от 11.06.2019 г., т. 7.5. На  конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане в окръжните съдилища – търговска колегия, са обявени, както следва:

  • Софийски градски съд – 4 длъжности;
  • Окръжен съд – Кюстендил – 1 длъжност;
  • Окръжен съд – Варна – 1 длъжност;
  • Окръжен съд – Добрич – 1 длъжност;
  • Окръжен съд – Силистра – 1 длъжност;
  • Окръжен съд – Русе – 1 длъжност.

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в 14 –дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ лично или чрез писмено упълномощен представител на основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. При провеждане на конкурса конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към ВСС, данните от кадровото им дело, и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества. При кандидатите – прокурор или следовател, желаещи да преминат на длъжност „съдия“, конкурсната комисия проверява познанията за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредбата. Датата, часът и мястото за провеждането му се определя от конкурсната комисия и се публикува на интернет сайта на ВСС.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд