Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи магистрати в районните съдилища на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приключи откритата с нейно решение по протокол № 18 от 11.06.2019 г., т. 16, процедура за преназначаване на магистрати в районните съдилища на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

Колегията закри една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Петрич, като разкри същата в Софийски районен съд. С решението се преназначава Диана Кирилова Хаджиева – съдия в Районен съд – Петрич, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Закрита е една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Добрич, и разкрита в Районен съд – Перник, като Кристиана Стоянова Кръстева – съдия в Районен съд – Добрич, се преназнача на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.

Съдийската колегия остави без уважение заявлението на Катя Георгиева Сукалинска – съдия в Районен съд – Сандански, за преместване в длъжност „съдия“ в Районен съд – Благоевград, поради липса на открита процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за този орган на съдебната власт.

Прекратена е откритата с решение на СК по посочения протокол процедура за преназначаване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски районен съд по отношение на 4 длъжности, в Районен съд – Перник за 1 длъжност, в Районен съд – Ихтиман за 1 длъжност, в Районен съд – Провадия за 1 длъжност и в Районен съд – Монтана за 1 длъжност, поради липса на постъпили заявления за участие.

Колегията възложи на преназначените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд