Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /СК на ВСС/ изразява своето безпокойство и категорично несъгласие с предприетата от адвокат Николай Димитров от Адвокатска колегия – Шумен, негативна кампания срещу съдиите от 10-и състав на Апелативен съд – София.

Демонстративното и неуважително поведение към български магистрати в съдебната зала; безпрецедентните искания за отвод на членовете на съдебния състав, разглеждащ дела с негово участие; многобройните тенденциозни жалби и сигнали до Върховния касационен съд, Инспектората към ВСС и Прокуратурата на Република България; както и непремерените му изказвания по съдебни актове, са грубо посегателство срещу независимостта на магистрата и съдебната власт.

Тези прояви засягат личното и професионално достойнство на съдиите и оказват недопустим натиск върху вътрешното убеждение на съда. Те създават рискове за обективната независимост на магистрата и на съдебната власт, визирани в раздел II на „Стандартите за независимост на съдебната власт“ (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г.). Зад очертаните действия прозира желание за подмяна на случайния избор на съдебен състав и като засягат чл. 9 от ЗСВ, противоречат на интересите на правосъдието. Те са в нарушение на чл. 40, ал.1-4 (Глава девета „Задължения на адвоката“) от Закона за адвокатурата. Погазени са основни принципи във взаимоотношенията между адвоката и съда, изрично закрепени в Етичния кодекс на адвоката. Подобно поведение уронва и престижа на адвокатската професия, защото не се отстояват правата на гражданите, със силата на фактите и правните изводи, а се използват манипулативни и популистки аргументи.

СК на ВСС се солидаризира с изразената от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София, на 20.06.2019 г. подкрепа за магистратите от 10-и състав. Обръща внимание на страните по дела, че правото на справедлив процес е скрепено с правомощието на съдиите да постановяват своите актове въз основа на закона и на събраните по делото доказателства, като тяхната правилност може да бъде проверена единствено в рамките на инстанционния контрол, а наличните противоречия в съдебната практика - преодолявани чрез тълкувателната дейност на ВКС и ВАС. Отправя апел към Адвокатска колегия – Шумен и Висшия адвокатски съвет, за бдителност и нетърпимост към неморални прийоми в съдебната зала, които компрометират правораздаването, заобикалят установения от ЗСВ ред за случаен избор на състав и изместват същността на съдебния спор чрез неотносими към него обстоятелства.

Правосъдната система приема ролята на законодателната и изпълнителната власт, на медиите като външни наблюдатели, да посочват недостатъците в работата на съда. Не отрича възможността процесуалните страни и участници в съдебните производства да изразяват недоволство от действията и решенията на правораздавателните органи. Това безспорно би довело до подобряване на ефективността и качеството на правосъдието. Критиката на организацията и функционирането на съда не трябва обаче да накърнява правата на магистрата (личен живот, чест, достойнство, репутация); да уврежда доброто име; злонамерено да поставя под съмнение безпристрастността на неговата професионална дейност, чрез преследване на целени резултати по конкретни дела; да дискредитира съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд