Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Цветомила Тошкова Пашовска-Николовска за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Мездра

3 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „за“ избра Цветомила Тошкова Пашовска-Николовска за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Мездра.

Прокурор Пашовска има над 17 години юридически стаж. В периода 21.05.2001 г. – 20.06.2002 г. е заемала длъжността „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Мездра, след което е назначена на длъжност „прокурор“. От 01.02.2016 г. е заместник-районен прокурор, а  с решение на Прокурорската колегия по протокол № 15/06.06.2018 г. е определена за и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Мездра.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Пашовска набелязва като приоритети и цели – повишаване квалификацията на прокурорите и съдебните служители; ефективно използване на финансовите средства; оптимално използване капацитета на следователите от следствения отдел при Окръжна прокуратура – Враца; подобряване взаимодействието между прокуратурата и съответните РУ на МВР при работата по спрените досъдебни производства. Предвидени са мерки за подобряване на взаимодействието с разследващите органи, съда, МКБППМН и училищата по отношение превенцията на престъпленията, извършвани от непълнолетни и малолетни, както и за повишаване правната култура на учениците.

Акцент е поставен върху издигане авторитета на съдебната власт и прокуратурата чрез връзки с обществеността при спазване на принципа за неразкриване на факти, оповестяването, на които би попречило на разследването. С оглед оптимално използване капацитета на съдебните служители се предвижда трансформиране на длъжности в рамките на определения бюджет.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Йордан Стоев и Светлана Бошнакова във връзка мерките, които следва да бъдат предприети за намаляване броя на върнатите от съда дела, активизиране дейността на МВР по спрените дела и решаване проблемите със сградния фонд. Кандидатурата на прокурор Пашовска бе подкрепена от Йордан Стоев и Светлана Бошнакова, които се позоваха на нейните професионални качества, административен опит, създадената организация на работа в прокуратурата и установеното взаимодействие с органите на досъдебното производство. Посочено бе, че кандидатът притежава много добра юридическа подготовка, ползва се с безупречна репутация и уважение сред колегите си, а в концепцията ѝ са отбелязани всички основни цели и приоритети.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд