ОКРЪЖЕН СЪД

Обява

Брой на обявените

длъжности

Допуснати

кандидати

Конкурсни

комисии

Дата на

конституиране

на конкурсните

комисии

Дата, час и място

на писмения изпит

Резултати от

писмения изпит

Резултати от

класиране

Назначени с протокол

на СК на ВСС

Постъпили жалби по реда на

чл.187 от ЗСВ

в случаите на чл.189, ал.4 от ЗСВ

 входящ

номер

Съдебен акт

на ВАС

 

 

Държавен вестник

брой 53/05.07.2019 г.

 

ГК

20

Софийски градски съд - 8 (осем) длъжности;

 Окръжен съд - София - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Благоевград - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Враца - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Пловдив - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Бургас - 3 (три) длъжности;

 Окръжен съд - Варна - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Добрич - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Велико Търново - 2 (две) длъжности;

 Окръжен съд - Кърджали - 1 (една) длъжност.

списък
(публикуван на 19.09.2019 г.)

Поименен състав 06.12.2019 г.    

 

 

 

 

 

ТК

9

Софийски градски съд - 4 (четири) длъжности;

 Окръжен съд - Кюстендил - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Варна - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Добрич - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Силистра - 1 (една) длъжност;

 Окръжен съд - Русе - 1 (една) длъжност.

списък
(публикуван на 19.09.2019 г.)

Извлечение 
от пр. № 31/01.10.2019 г.
на Съдийската колегия на ВСС

 

Поименен състав 06.12.2019 г.        
жалба с рег. № 16409/10.10.2019 г.
/на ВАС/ от Йордан Димов срещу
решение на Съдийската колегия
на ВСС по т. 25 от протокол № 31/01.10.2019 г.
Oпределение
№ 15521/ 14.11.2019 г. по адм. д. №13047/2019 г. по описа на ВАС, шесто отделение

НК

13

Специализиран наказателен съд - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - София - 2 (две) длъжности;

Окръжен съд – Благоевград - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Кюстендил - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Пазарджик - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Хасково - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Бургас - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Разград - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Велико Търново - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Плевен - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Русе - 1 (една) длъжност;

Окръжен съд - Монтана - 1 (една) длъжност.

списък
(публикуван на 19.09.2019 г.)
Поименен състав 06.12.2019 г.

06.02.2020 г.

13:00 ч.

гр. София
ул. "Екзарх Йосиф" 12
Висш съдебен съвет 
зала 512

Резултати

(публикувани на 17.02.2020 г.) 

       

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС относно задължително тълкуване на чл. 33, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 1 от 09.02.2017 г.

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с указания относно попълване на данните в служебна бележка (обр. 20) за целите на конкурсите за повишаване и преместване в ОСВ.

 

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд – гражданска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд - търговска колегия.

КОНСПЕКТ  за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд – наказателна колегия

 

образец 19 към чл.33, ал.1 - Заявление /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ 

образец 20 към чл.33, ал.3, т.1 - Служебна бележка

образец 21 към чл.33, ал.3, т.2 - Кадрова справка

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд