ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 11 юли 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
1. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на сървър среден клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри от нисък клас и 1 брой сторидж система НАС, оборудвана с 4 броя хард диска.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. звукозаписна техника, 1 бр. информационно табло ведно със софтуер за управление и 1 бр. компютърна конфигурация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на и. ф. административен ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 2 броя звукозаписна техника и 10 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на климатична система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на и. ф. административен ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за представителни разходи по повод честване на 140 години от създаването на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас с операционна система „Windows Server 2016“ ОЕМ и 1 брой UPS с RACK монтаж за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас с лиценз за програмен продукт Microsoft Windows Server 2019, 1 бр. UPS за сървър и 10 бр. персонални UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери, 1 брой МФУ и 1 брой документен скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя лазерни принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти „NForce“ и „JES API“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на и. ф. административен ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
23. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Белоградчик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Велико Търново.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Велико Търново.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
27. Проект на решение относно задължения за местни данъци и такси.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение относно сключване на споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет „Пристройка към съдебна палата на 4 и 5 етажа за обособяване на Административен съд - Силистра и Областно звено „Изпълнение на наказанията“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на актив с отпаднала необходимост.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

30. Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за обект: „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд, гр. Нова Загора”.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
31. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездно управление върху имот – частна общинска собственост, за нуждите на Районен съд гр. Бяла, за срок от 5 /пет/ години.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
32. Проект на решение за упълномощаване на служители от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” във връзка с попълването, подписването, подаването и получаването на документи, необходими за актуването на имотите на органите на съдебната власт.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
33. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор № ВСС-2647/22.02.2019 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост в гр. Царево.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
34. Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново да представлява Висшия съдебен съвет, в качеството му на възложител по ЗУТ, за обект: „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
35. Проект на решение за закупуване на имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на органите на съдебната власт.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
36. Проект на решение за предприемане на действия по обособяване на допълнителни помещения за съдебни зали в имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, за нуждите на специализираните органи на съдебна власт.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

37. Проект на решение относно учредяване на Съвет за партньорство към Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни въпроси
38. Проект на решение относно потвърждаване съдържанието на номенклатурите в електронната услуга на НАП „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“.
Внася: Комисия по правни въпроси
39. Проект на решение за определяне на представители от Висшия съдебен съвет за участие в междуведомствена работна група към Министерство на правосъдието, която да предложи нормативни изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

40. Проект на решение относно безхартиен обмен на документи за правна помощ между сега използваните деловодни системи на съдилищата и разработената от Националното бюро за правна помощ „Единна информационна система за отчитане на правната помощ“, финансирана със средства по Оперативна програма „Добро управление“.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“
* * * * *
41. Проект на решение по заявление с вх. № ВСС-6996/06.06.2019г. от Силвия Илиева - главен секретар на Висшия съдебен съвет.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
08 юли 2019 г.  


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд