ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
16 юли 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Връчване на отличия на съдии, поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт.

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив
Кандидат:
- Иван Георгиев Калибацев – административен ръководител на Районен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград
Кандидат:
- Иван Георгиев Шейтанов – изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Асеновград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

4. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 16/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
5. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 21/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
6. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 25/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
7. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 41/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
8. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 48/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
9. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 51/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
10. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
11. Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 2/2019 г. по описа на Висшия съдебен съвет
Внася: Дисциплинарен състав
12. Проект на решение по Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ
13. Произнасяне по възражението на Петя Георгиева Крънчева –Тропчева – съдия в Софийския градски съд, срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 22/09.07.2019 г.)

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

14. Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска и наказателна колегия, както и списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска и наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за преместване в длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за одобряване на кандидатите за младши съдии – участници в конкурс, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2019 г. (обн. ДВ, бр.10/01.02.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Решение № 10109/01.07.2019 г. по адм. дело № 5340/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 1.3 от Протокол № 43/24.10.2017 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Решение № 9718/25.06.2019 г. по адм. дело № 13803/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 4719/29.03.2019 г. по адм.д. № 13803/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Решение № 10255/03.07.2019 г. по адм. дело № 13437/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 3582/12.03.2019 г. по адм.д. № 13437/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по молбата на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос, командирован в Районен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Произнасяне по предложението на Комисията по атестиране и конкурси за провеждане на периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийския градски съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 22/09.07.2019 г.).
23. Проект на решение за предварително атестиране на Даниела Димитрова Събчева – съдия в Окръжен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за периодично атестиране на Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд – Разлог.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение за периодично атестиране на Калина Георгиева Пейчева – съдия в Окръжен съд – Ямбол.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение за периодично атестиране на Минка Кирчева Георгиева – съдия в Районен съд – Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение за периодично атестиране на Христо Василев Симитчиев – съдия в Окръжен съд – Стара Загора.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение за извънредно атестиране на Силвия Петрова Димитрова – съдия в Административен съд – София-град.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение за извънредно атестиране на Христина Захариева Марева – съдия в Окръжен съд – Сливен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение за извънредно атестиране на Александър Лазаров Стойчев – съдия в Окръжен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение за извънредно атестиране на Радка Иванова Цариградска – административен ръководител на Районен съд – Павликени.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение за повишаване на Соня Николова Найденова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение за повишаване на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение за повишаване на Деница Добрева Добрева – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

35. Проект на решение относно откриване на процедура за преместване на 1 /един/ съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Стара Загора в Районен съд – Ихтиман.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
36. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Софийския районен съд.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
37. Оптимизиране на съдебната карта в частта относно военните съдилища.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
38. Проект на решение относно обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

39. Предложение за оптимизиране на щатната численост на съдебните служители, за които е указано на административните ръководители на съдилища да не предприемат действия за назначаване на съдебни служители за длъжностите, заети от лица, които са придобили право на пенсия и тези, на които предстои да се пенсионират през 2019 г.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
40. Проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по правни въпроси

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

41. Проект на решение за приемане на доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 75-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 20-21 юни 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на
11 юли 2019 г.  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд