Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджетите на съдилища във връзка с искания от административни ръководители за закупуване на компютърна, копирна и климатична техника, както и предстоящо честване на 140-годишнината на Софийски военен съд

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Разград, с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър; на Районен съд – Берковица за закупуване на 2 бр. сървъри и сторидж система; на Районен съд – Средец за закупуване на компютърна конфигурация и звукозаписна техника за съдебна зала. Пленумът не даде съгласие за увеличение бюджета на Районен съд – Средец за закупуване на информационно табло за съдебна зала и софтуер за управление, поради нецелесъобразност и с оглед натовареността на съда.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Кубрат за закупуване и монтаж на 2 бр. звукозаписна техника за съдебни зали и закупуване на 10 бр. UPS; на Административен съд – Велико Търново и на Районен съд – Плевен за закупуване и монтаж на климатик за съдебна зала, както и на Районен съд – Добрич за закупуване и монтаж на климатик за работно помещение. С цел закупуване на копирна техника бе извършена корекция по бюджета на Административен съд – Плевен. Коригиран бе бюджетът на Районен съд – Момчилград за закупуване на сървър с операционна система и 1 бр. UPS с RACK монтаж за сървър; на Районен съд – Трявна за закупуване на един брой сървър с лиценз за програмен продукт, на 1 бр. сървър и 10 бр. персонални UPS. Извършени бяха корекции по бюджетите на Районен съд – Асеновград за закупуване на 2 бр. принтери, 1 бр. мултифункционално устройство и 1 бр. документен скенер; на Районен съд – Ихтиман за закупуване на 2 бр. лазерни принтери; на Районен съд – Димитровград за закупуване на програмни продукти, специализирани в управлението на паричните потоци в съдебното изпълнение. Пленумът на ВСС реши разходите за поддръжка и право на ползване на програмния продукт „NForce“, в размер на 352 лв. за 6 месеца, да се поемат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г.

Дадено бе съгласие за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд – Хасково за закупуване на мултифункционална копирна машина, с което ще се гарантира съвместимост с деловодната програма за управление на съдебни дела – САС – Съдебно деловодство, обезпечаване на нормален работен процес на водене на деловодните книги, както и безпроблемен печат с добро качество. Извършена бе корекция и по бюджета на Районен съд – Първомай за закупуване на копирна машина.

 Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Софийски военен съд с 3000 лв., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честването на 140-години от създаването му, което ще се състои на 03.10.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд