Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС и председателят на Административен съд - Велико Търново да подпишат договори във връзка със сградния фонд на съдебната власт

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да сключи с Министерство на правосъдието споразумение по чл. 8 от Закона за обществените поръчки за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет „Пристройка към съдебна сграда на 4 и 5 етажа за обособяване на Административен съд – Силистра и Областно звено „Изпълнение на наказанията“. Прогнозната стойност за ВСС е 3 472 490,33 лв. без ДДС.

Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на обект за нуждите на Районен съд – Нова Загора, представляващият ВСС бе упълномощен, в качеството му на възложител по ЗУТ, да делегира правомощия на административния ръководител на Районен съд – Нова Загора, да представлява ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, както и да сключва договори с лицензирани дружества за поддръжка на надзорните съоръжения и др. за обект „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд – Нова Загора“.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише договор с община Бяла, с който се предоставя на ВСС, за нуждите на Районен съд – Бяла безвъзмездно право на управление за срок от 5 години върху част от имот – частна общинска собственост. Договорът ще бъде сключен с цел осигуряване на подходящ сграден фонд до приключване на строително-монтажните работи по Съдебната палата в гр. Бяла.

Представляващият ВСС бе упълномощен да подпише анекс към договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Царево, с който се изменя максималната РЗП от 1 400 кв. м. на 1 900 кв. м.

Пленумът упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет, в качеството на възложител по ЗУТ, да представлява ВСС пред общинските и държавни органи, включително и пред Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура на територията на гр. София, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори във връзка с инвестиционните намерения на ВСС за надстрояване на част от сградата, намираща се на ул. „Черковна“ № 90, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт, с право да преупълномощава трети лица.

С решение от днес, Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи административния ръководител на Административен съд – Велико Търново да представлява ВСС, в качеството му на възложител на ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, за обект: „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд