Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи служители от отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да го представляват пред съответните общински и държавни органи във връзка със съставяне на актове за собственост

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи служители от отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, заедно и поотделно да представляват Съвета пред общинските администрации, общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър във връзка с попълването, подписването, подаването и получаването на документи, необходими за актуализирането или съставянето на актове за държавна собственост на имотите на съдебната власт, както и във връзка с изготвянето, попълването, подписването и подаването на декларации по чл. 14 и чл. 27 от Закона за местните данъци и такси, и получаването на данъчни оценки и други за имотите на съдебната власт. Служителите са упълномощени да представляват ВСС пред областните администрации във връзка със съставянето на актове за държавна собственост на имотите на съдебната власт, за които липсват такива или следва да бъдат актуализирани. Упълномощените служители са: Иванка Христова – началник на отдела, инж. Лидия Кирилова – главен експерт, Анжела Цветанова – старши експерт-юрисконсулт, Надежда Петрова – старши експерт – икономист и Надя Горгорова – младши експерт.

С решението на Пленума на ВСС се отменя предходно решение по т. 9 на Протокол № 27/14.09.2017 г., което се отнася за недвижими имоти на съдебната власт, върху които не е възложено стопанисването на съответните административни ръководители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд