Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор във връзка с деклариране на имущество и интереси по чл. 37 ЗПКОНПИ

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, приети с решение на ВСС по протокол № 48/08.11.2012 г.; изм. и доп. с решения на ВСС по протокол № 32/10.07.2014 г. и протокол № 10/16.03.2017 г., като в т. 8, раздел I, текстът „декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, както и за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 ЗПУКИ по образец, утвърден от ВСС“ се заменя с „декларация за имущество и интереси по чл. 37 ЗПКОНПИ, по образеца по чл. 35, ал. 4 от този закон“.

Предложението на главния прокурор Сотир Цацаров за промяна в Правилата е във връзка с отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и запазване на задължението кандидатите за главен прокурор да подават декларация по действащия ЗПУКИ. Главният прокурор посочи, че предложената декларация по ЗПКОНПИ е с по-голям обхват и съдържание от декларацията по ЗСВ, както и че теоретично е възможно някои от предложените кандидати да не са магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд