Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура – Велико Търново

11 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура – Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП – 01-12/10.04.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на Районна прокуратура - Велико Търново. Извършен е цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност, на организацията на образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела, констатиране на противоречива практика за период 2017 г. и 2018 г. Направен е извод, че районният прокурор е създал изключително добра организация на работа в Районна прокуратура - Велико Търново. Специализираната администрация работи в съответствие с ПАПРБ.

Констатациите и изводите на проверяващия инспектор относно работата на прокурорите в Районна прокуратура са отлични и на основание чл.58 (2) от ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е приел, че не следва да се дават препоръки.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд