Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.10.2018 г.-31.03.2019 г.

11 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.10.2018 г.-31.03.2019 г. Колегията напомни на административните ръководители на прокуратурите, че следва да прилагат мерките приети по протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90.1.6 и протокол № 29/22.11.2018 г., т. 1.5 на Пленума на ВСС.

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да приеме  данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок,  отчета на министър на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г., както и анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м ог ЗСВ, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.

В анализирания период относно забавата в досъдебна фаза на производство, констатираните нарушения от органите на съдебната власт, в преобладаващата си част са идентични с констатираните такива при осъществяваните предходни проверки от ИВСС, във връзка с разглежданите от тях заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Не е установена причина за забавено производство, която не се е била констатирана през предходно разгледани периоди.

Висшият съдебен съвет в изпълнение на задълженията си по чл.60 м, ал. 2 от ЗСВ, по отношение на прокуратурите със свои решения е препоръчал прилагането на мерки, имащи за цел преодоляването на причините за допусканите нарушения на правото на разглеждане на делото в разумен срок в рамките на досъдебното производство, както следва:

С протокол № 21/19.07.2018 г., точка 90.1.6 Пленума на ВСС е препоръчал на административните ръководители на прокуратурите, съобразно правомощията им по чл.140 от ЗСВ, да извършат проверка на спрените дела и при наличие на условията на чл.245, ал.2 от НПК да предприемат организационни мерки за тяхното възобновяване. При осъществяване на правомощията по чл.140, ал.3 от С протокол № 29/22.11.2018 г., точка 1.5 Пленума на ВСС е препоръчал на административните ръководители на окръжните прокуратури, Софийска градска прокуратура, военно - окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура,съобразно правомощията им по чл. 140, ал.3 от ЗСВ, да уведомяватадминистративните ръководители на апелативните прокуратури, за резултатите отосъществявания от тях контрол за спазване на сроковете за извършване наразследването и предприетите мерки, (административно-организационни идисциплинарни), за ускоряване на производствата с продължителност извънрамките на разумните срокове (над 3 години). Обобщената информация поапелативни райони да се изпраща във Висшия съдебен съвет веднъж годишно.

Приложението на тези мерки продължава да са целесъобразни и къмнастоящия момент. Същите имат за цел отстраняването на причините задопуснатите според анализа нарушения на правото на разглеждане на делото вразумен срок и следва да продължат да бъдат изпълнявани от административнитеръководители на прокуратурите, към които съответно са насочени.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд