Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност в Административен съд – Сливен, Районен съд – Белоградчик, Окръжен съд – Велико Търново и Районен съд – Велико Търново

11 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитните ангажименти за даване на увереност в Административен съд – Сливен, Районен съд – Белоградчик, Окръжен съд – Велико Търново, като одобри изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация.

По предложение от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков одитният ангажимент за даване на увереност на Административен съд – Ямбол бе приет, като Пленумът на ВСС изрази несъгласие с препоръката към административния ръководител за трансформиране на една от длъжностите „съдебен администратор“ или „административен секретар“, тъй като не са налице законови предпоставки.

При изпълнението на одитния ангажимент в Административен съд – Сливен и в Районен съд – Белоградчик са дадени по четири препоръки по установените несъответствия, три от които са изпълнени и по една е в процес на изпълнение. В Окръжен съд – Велико Търново всички дадени препоръки – 7 бр., са изпълнени до момента на докладване на резултатите.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и одобри изпълнението на препоръките по време на извършването на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Велико Търново. Констатираните пропуски са с ниско рисков характер, не оказват влияние върху дейността на съда и още по време на одитния ангажимент от ръководството на съда са предприети мерки за отстраняването им.

Ангажиментите за даване на увереност са извършени в съответствие с утвърдения годишен план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“, с цел оценяване адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение управлението на риска; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и съответствието на административно-управленската дейност и дейността на специализираната администрация с нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури и договори.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд