КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮЛИ
​ 2019 г. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Вероника Имова, Пламен Найденов, Светлана Бошнакова 
/На заседанието присъства Мария Христова – за главен секретар на Висшия съдебен съвет, съгл. Заповед № ВСС-8552/08.07.2019 г./ 
/Откриване на заседанието – 9.39 ч/ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ т. 35 от дневния ред.

II. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:

42. Проект на решение относно съгласуване на финансова обосновка към проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост от Областен управител на Област Търговище на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Търговище. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
43. Предложение относно изменение на Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. 
Внася: Сотир Цацаров – Главен прокурор

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
„Дава съгласие“ 
1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на сървър среден клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Разград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас, както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 834 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Разград с 6 834 лв. 
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри от нисък клас и 1 брой сторидж система НАС, оборудвана с 4 броя хард диска

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Берковица за 2019 г., на обща стойност 12 800 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри нисък клас и 1 брой сторидж система НАС, оборудвана с 4 броя хард диска, както следва: 
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 12 800 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Берковица с 12 800 лв. 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. звукозаписна техника, 1 бр. информационно табло ведно със софтуер за управление и 1 бр. компютърна конфигурация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2019 г. с 929 лв. - за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, както следва: 
3.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 929 лв. 
3.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Средец с 929 лв. 
3.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2019 г. с 988 лв. за закупуване на 1 брой звукозаписна техника за съдебна зала, както следва: 
3.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 988 лв. 
3.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Средец с 988 лв. 
3.3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на 2 088 лв. за закупуване на информационно табло за съдебна зала, ведно със софтуер за управление, поради нецелесъобразност и с оглед натовареността на съда. 
4. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 2 броя звукозаписна техника и 10 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Кубрат за 2019 г., на обща стойност 3 124 лв., от които: 1 876 лв. – за закупуване и монтаж на 2 броя звукозаписна техника за съдебни зали и 1 248 лв. – за закупуване на 10 броя UPS, както следва: 
4.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 124 лв. 
4.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кубрат с 3 124 лв. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Велико Търново за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик с включен монтаж за съдебна зала № 6, както следва: 
5.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 300 лв. 
5.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Велико Търново с 1 300 лв. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на климатична система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Плевен за 2019 г. с 1 490 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатична система, както следва: 
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 490 лв. 
6.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Плевен с 1 490 лв. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Добрич за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 1 брой климатик, както следва: 
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 960 лв. 
7.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Добрич с 960 лв. 
8. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Плевен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой копирна техника Canon Image RUNNER ADVANSE 4535i, както следва: 
8.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 860 лв. 
8.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Плевен с 6 860 лв. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за представителни разходи по повод честване на 140 години от създаването на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски военен съд за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 3 000 лв., с цел осигуряване на финансови средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от създаването на съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас с операционна система „Windows Server 2016“ ОЕМ и 1 брой UPS с RACK монтаж за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Момчилград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас с операционна система „Windows Server 2016“ ОЕМ и 1 брой UPS с RACK монтаж за сървър, както следва: 
10.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 9 852 лв. 
10.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Момчилград с 9 852 лв. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас с лиценз за програмен продукт Microsoft Windows Server 2019, 1 бр. UPS за сървър и 10 бр. персонални UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Трявна за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой сървър от нисък клас с лиценз за програмен продукт Microsoft Windows Server 2019, както следва: 
11.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 342 лв. 
11.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Трявна с 4 342 лв. 
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Трявна за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой UPS за сървър /972 лв./ и десет броя персонални UPS /1 488 лв./, както следва: 
11.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 460 лв. 
11.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Трявна с 2 460 лв. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери, 1 брой МФУ и 1 брой документен скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Асеновград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за два броя принтери /648 лв./, един брой МФУ /624 лв./ и един брой документен скенер /708 лв./, както следва: 
12.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 980 лв. 
12.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Асеновград с 1 980 лв. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя лазерни принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ихтиман за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя лазерни принтери, както следва: 
13.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 768 лв. 
13.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ихтиман със 768 лв. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти „NForce“ и „JES API“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти „NForce“ и „JES API“, както следва: 
14.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 945 лв. 
14.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Димитровград с 945 лв. 
Забележка: 
Разходите за поддръжка и право на ползване на програмния продукт „NForce“, в размер на 352 лв. за 6 месеца, да се поемат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 година в § 10-00 „Издръжка“. 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Хасково за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 7 530 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox AltaLink B8045 – цифров копир, както следва: 
15.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 530 лв. 
15.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Хасково със 7 530 лв. 
16. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Първомай за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 3 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox VersaLink B7035 – монохромен, както следва: 
16.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 980 лв. 
16.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Първомай с 3 980 лв. 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Одитни доклади 
23. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Сливен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Сливен, като изразява несъгласие с препоръката по т. 2 от одитния доклад. 
23.2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация, по останалите три точки. 
24. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Белоградчик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Белоградчик. 
24.2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация. 
25. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Велико Търново

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Велико Търново. 
25.2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация. 
26. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Велико Търново

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Велико Търново. 
Разни 
27. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ОТЛАГА разглеждането на точката. 
27.2. Възлага на Комисия „Управление по собствеността" към Пленума на ВСС да предприеме действия по установяване на имотите, предоставени за стопанисване от органите на съдебната власт, които не се ползват, с оглед освобождаване от плащане на такса за битови отпадъци. 
28. ОТНОСНО: Сключване на споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет „Пристройка към съдебна палата на 4 и 5 етажа за обособяване на Административен съд - Силистра и Областно звено „Изпълнение на наказанията“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключи с Министерството на правосъдието споразумение по чл. 8 от Закона за обществените поръчки за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет „Пристройка към съдебна палата на 4 и 5 етажа за обособяване на Административен съд – Силистра и Областно звено „Изпълнение на наказанията“. 
29. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на актив с отпаднала необходимост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Прокуратура на Република България да предостави безвъзмездно фасадно рамково скеле на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 30. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за обект: „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд, гр. Нова Загора”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, в качеството му на възложител по ЗУТ, да делегира правомощия на Административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора, да представлява ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, както и да сключва договори с лицензирани дружества за поддръжка на надзорните съоръжения и др. за обект: „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд, гр. Нова Загора“. 
31. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездно управление върху имот – частна общинска собственост, за нуждите на Районен съд гр. Бяла, за срок от 5 /пет/ години

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с община Бяла, представлявана от кмета на общината, с който се предоставя на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районен съд гр. Бяла безвъзмездно право на управление за срок от 5 /пет/ години, върху част от имот – частна общинска собственост: помещение № 10 с площ 17.97 кв.м., находящо се на първия етаж и помещения с обща площ 418 кв. м., находящи се на втория етаж в административната сграда на ул. „Бунар Хисар” № 9 в гр. Бяла, съгласно схема за разпределение на помещенията от I етаж и схема за разпределение на помещенията от II етаж и АЧОС № 3339/26.06.2017 г. /предходен АОС № 3059/12.05.2016 г./. 
32. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на служители от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” във връзка с попълването, подписването, подаването и получаването на документи, необходими за актуването на имотите на органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. УПЪЛНОМОЩАВА Иванка Христова - началник на отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, инж. Лидия Кирилова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, Анжела Цветанова - старши експерт-юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността“ на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, Надежда Петрова - старши експерт-икономист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, и Надя Горгорова - младши експерт в отдел „Управление на собствеността“ на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, заедно и поотделно да представляват Висшия съдебен съвет пред: 
- общинските администрации, общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър /СГКК/, във връзка с попълването, подписването, подаването и получаването на документи, необходими за актуализирането или съставянето на актове за държавна собственост на имотите на съдебната власт; 
- областните администрации, във връзка със съставянето на актове за държавна собственост на имотите на съдебната власт, за които липсват такива или следва да бъдат актуализирани; 
- общинските администрации, във връзка с изготвянето, попълването, подписването и подаването на декларации по чл. 14 и чл. 27 от Закона за местните данъци и такси относно определяне размера на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, както и във връзка с получаване на данъчни оценки и др. за имотите на съдебната власт. 
32.2. Настоящото решение на Пленума на Висшия съдебен съвет отменя решение по т. 9 на Протокол № 27/14.09.2017 г. и се отнася за недвижими имоти на съдебната власт, върху които не е възложено стопанисването на съответните административни ръководители, предвид решение на Пленума на ВСС по т. 2 от Протокол № 25/03.08.2017 г. 
33. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор № ВСС-2647/22.02.2019 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Царево

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор рег. № ВСС-2647/22.02.2019 г., вписан в Службата по вписванията под № 225/01.03.2019 г., Акт № 121, Том № 1, за учредяване на безвъзмездно право на стоеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Царево, за изменение на максималната РЗП от 1 400 кв. м. на 1 900 кв. м. 
Останалите клаузи по Договор рег. № ВСС-2647/22.02.2019 г. запазват действието си. 
34. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, за обект: „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, за обект: „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“. 
35. /ОТТЕГЛЕНА/ 
36. ОТНОСНО: Проект на решение за предприемане на действия по обособяване на допълнителни помещения за съдебни зали в имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, за нуждите на специализираните органи на съдебна власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, в качеството на възложител по ЗУТ, да представлява ВСС пред общинските и държавни органи, включително и пред Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, експлоатационните дружества, поддържащи техническата инфраструктура на територията на гр. София, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори във връзка с инвестиционните намерения на ВСС за надстрояване на част от сградата, намираща се на ул. „Черковна“ № 90, представляваща обект: „Надстрояване на съществуваща сграда в ПИ 68134.408.327, част УПИ I – Военна академия, кв. 150, район „Оборище“, Столична община, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт, с право да преупълномощава трети лица.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

 37. ОТНОСНО: Учредяване на Съвет за партньорство към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. УЧРЕДЯВА Съвет за партньорство към Висшия съдебен съвет със следния състав: 
37.1.1. Членове на Висшия съдебен съвет: 
- Пламен Найденов; 
- Пламена Цветанова; 
- Вероника Имова. 
37.1.2. Представители на професионални организации по чл. 217, ал. 1 ЗСВ: 
- Евгени Иванов – Асоциация на прокурорите в България; 
- Стефан Петров – Камара на следователите в България. 
37.1.3. Представители на магистрати, нечленуващи в професионални организации по чл. 217, ал. 1 ЗСВ: 
- Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна; 
- Илиана Димитрова – Васева – зам. административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик; 
- Анелия Янева – съдия в Софийски градски съд; 
- Ангелина Митова – Мончовска – прокурор в отдел 01 „Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура; 
- Радослав Димов – административен ръководител на Софийска районна прокуратура; 
- Елена Динева – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура. 
38. ОТНОСНО: Потвърждаване съдържанието на номенклатурите в електронната услуга на НАП „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ПОТВЪРЖДАВА съдържанието на номенклатурите в електронната услуга на НАП „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“, съгласно приложения списък по органи, вид изпълнителен титул и вид вземане. 
38.2. ИЗПРАЩА решението по т. 38.1 на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, с оглед изготвянето на проект на споразумение за взаимодействие във връзка с обезпечаване и събиране на публични вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс между ВСС и НАП. 
39. ОТНОСНО: Определяне на представители от Висшия съдебен съвет за участие в междуведомствена работна група към Министерство на правосъдието, която да предложи нормативни изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за представители от Висшия съдебен съвет за участие в междуведомствена работна група към Министерство на правосъдието, която да предложи нормативни изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража: 
Цветинка Пашкунова - член на Висшия съдебен съвет; 
Даниела Машева - член на Висшия съдебен съвет.

 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 40. ОТНОСНО: Безхартиен обмен на документи за правна помощ между сега използваните деловодни системи на съдилищата и разработената от Националното бюро за правна помощ „Единна информационна система за отчитане на правната помощ“, финансирана със средства по Оперативна програма „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не възразява съдилищата да преминат към безхартиен обмен на документи с разработената от Националното бюро за правна помощ „Единна информационна система за отчитане на правната помощ“, при осигурена гаранция от страна на разработчиците на програмите за защита на данните от нерегламентиран достъп. 
* * * * * 
41. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление с вх. № ВСС - 6996/06.06.2019 г. от Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. ПРЕКРАТЯВА трудовия договор на Силвия Рашева Илиева, заемаща длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет и я освобождава от заеманата длъжност, считано от 12.07.2019 г., на основание чл. 326, ал. 1 и ал. 2, изречение първо, предложение първо от Кодекса на труда. 
41.2. ОПРЕДЕЛЯ за временно изпълняващ длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет Николай Найденов Найденов – директор на дирекция „Правна“ в АВСС, до назначаване на главен секретар по законоустановения ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 42. ОТНОСНО: Съгласуване на финансова обосновка към проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост от Областен управител на Област Търговище на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Търговище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. СЪГЛАСУВА финансовата обосновка по Проекта на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост от Областен управител на Област Търговище на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Търговище. 
42.2. Решението да се изпрати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Областния управител на Област Търговище. 
43. ОТНОСНО: Изменение на Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, приети с решение на ВСС - Протокол № 48/08.11.2012 г.; изм. и доп. с решения на ВСС - Протокол № 32/10.07.2014 г. и Протокол № 10/16.03.2017 г., като в т. 8, раздел I текстът „декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, както и за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 ЗПУКИ по образец, утвърден от ВСС“ се заменя с „декларация за имущество и интереси по чл. 37 ЗПКОНПИ, по образеца по чл. 35, ал. 4 от този закон“. 

/Закриване на заседанието – 12.10 ч./ 
ИЗГОТВИЛ:/п/
Невенка Шопска 
Катя Симова 
Лидия Здравкова 
 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Мария Христова 
За главен секретар на ВСС 
/съгл. Заповед № ВСС-8552/08.07.2019 г./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.
 

Публикуван на :
12.07.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд