ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 18 юли 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/ - първо поредно заседание.
2. Проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
3. Проект на решение по Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.
Внасят: Съдийската колегия на ВСС и Прокурорската колегия на ВСС

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 62 бр. акумулаторни батерии за UPS и подмяна на масла и филтри на дизелов генератор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на верижен стълбищен робот.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на зам. административен ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя скенери, 3 броя принтери и 5 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя високоскоростни документни скенери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на потребителски модул към ПП „Аладин“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
11. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС, за изплащане на обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по доклад от работна група, изготвен в изпълнение на Заповед № ВСС–6492/28.05.2019 г. на Главния секретар на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

14. Проект на решение за упълномощаване на председателя на Върховния касационен съд да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
15. Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
16. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд - Несебър, да представлява ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, във връзка с инвестиционните намерения за надстрояване и пристрояване на съществуваща съдебна сграда, находяща се в гр. Несебър, ул. "Иван Вазов" № 23, както и сключване на договор за възлагане на услуга за извършване на предпроектни проучвания и др.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
17. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжен съд гр. Добрич, находяща се на ул. „д-р Константин Стоилов“ № 7.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
18. Проект на решение за разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, предоставен за управление на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
19. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до областния управител на област София, съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
20. Проект на решение по молбата на Женя Димитрова – член на КАК към Съдийската колегия на ВСС /съдия в Окръжен съд – Варна/, с рег. № ВСС-8250/03.07.2019 г., за удължаване на срока на договор за наем на частен имот.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
21. Проект на решение за актуализация на сметна стойност на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. "Александър Стамболийски" № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
12 юли 2019 г.  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд