Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Годишно събрание проведе Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

12 юли 2019 година

Годишното събрание на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТД) започна с представяне на националните лица за контакт и новите членове на мрежата, избрани с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 16/21.05.2019 г., както следва: Рената Георгиева Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд – Враца и национално лице за контакт по граждански дела, Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт по търговски дела, Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд, Валерия Иванова Братоева - Дамгова - съдия в Софийски градски съд, Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен съд – Благоевград, Мария Иванова Райкинска - съдия в Софийски градски съд,  Борис Константинов Динев - съдия в Софийски районен съд, Диян Димитров Атанасов - съдия в Районен съд – Габрово, Весела Иванова Гълъбова - Илиева - съдия в Районен съд – Варна. От предходния състав на мрежата присъства Наталия Панайотова Неделчева – съдия в Окръжен съд – Варна.

Като гости на срещата участваха Стефан Грозев – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието, Анелия Маркова - член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия и представители на Министерство на правосъдието - Биляна Белякова – директор на дирекция „Международно-правно сътрудничество по европейски въпроси“, Митка Захарлиева – началник на отдел „Сътрудничество по гражданско-правни въпроси“ и Елина Георгиева - дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“.

Срещата премина по предварително изготвен дневен ред предоставен на участниците в нея.

Представен бе отчет за работата на НСМГТД за периода от м. януари 2018 г. до м. май 2019 г., изготвен въз основа на годишните доклади на членовете на предишната НМГТД. Извършено бе разпределение на членовете на новата  НМГТД за отговорници по апелативни райони, както и разпределение за  актуализиране на информацията по  всички теми, публикувани на електронния портал  на Европейската съдебна мрежа относно националното  право на Република България.

Съдиите приеха годишен план за работа на Националната съдебна мрежа през 2019 г., в който основните ангажименти са насочени към оказване на съдействие от членовете на мрежата на националните лица за контакт по граждански и търговски дела, както и на националните съдии по повод запитвания на контактни точки от други държави членки на ЕС; актуализиране на информацията на интернет страницата на ВСС за дейността на мрежата; изграждане и поддържане чрез интернет на вътрешна съдийска мрежа за обсъждане на практически и теоретични теми; участие в обучения по право на ЕС.

Годишната програма предвижда събиране от членовете на мрежата по апелативни райони на тримесечни справки за постановени от съдилищата  в Република България съдебни актове по граждански и търговски дела, по които е приложено правото на ЕС, с оглед поддържане актуализирана база данни към ВСС. Решено бе в срок до 01.09.2019 г. членовете на мрежата да актуализират и попълнят темите, публикувани на електронния портал на Европейската съдебна мрежа относно националното право на България.

Функциите и целите на НСМГТД ще бъдат популяризирани чрез провеждане на срещи, работни форуми и семинари с участието на съдиите, определени за контактни точки, като в тази връзка бе обсъдена възможността за среща със съдиите от Софийски градски съд и Софийски районен съд.

Членовете на НСМГТД си разпределиха апелативните райони, за които ще отговарят и обсъдиха организационни въпроси, свързани с участието им в срещите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела до края на 2019 г. и предстоящата годишна среща в началото на 2020 г.

Работният форум приключи с приемане  за сведение на доклад от заседанието на неформална среща „Правосъдие и вътрешни работи“ от 07-08.02.2019 г. в Букурещ, Румъния, с участието на еврокомисаря по въпросите на правосъдието Вера Юрова, относно бъдещите перспективи за развитието на  съдебното сътрудничество по  гражданскоправни и търговски спорове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд