Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет предостави права на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт

15 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Комисия „Бюджет и и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани ѝ с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.09.2019 г. и т. 8 от протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите, когато не се провеждат заседания на пленума за периода от 30 юли до 11 септември, включително, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. За същия период на комисията бяха делегирани права да взема решения във връзка с организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, включително да избира изпълнител и да сключва договори, по Графика на планираните обществени поръчки за 2019 г. на ВСС, приет с решение на Пленума на ВСС по протокол № 4/21.02.2019 г., както и да избира изпълнител и да сключва договори.

Решено бе Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г. на Комисия „Бюджет и финанси“, на основание чл. 11, ал. 4 от Закона за публичните финанси, бяха делегирани правомощия за взимане на решения по искания от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на съдебната власт, а в изпълнение на решение по протокол № 3/07.02.2019 г. да извършва корекции по бюджета на съответния орган на съдебната власт във връзка с поощрения на магистрати по чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ.

С решение от днес, Пленумът на ВСС отмени свое предходно решение и упълномощи Николай Найденов – и. д.  главен секретар на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходните касови документи в администрацията на ВСС, считано от датата, на която е определен за изпълняващ длъжността.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд