СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
Обяви
Обяви за процедурите на ЕСВД
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЯВА

За участие на български магистрати в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към Специализирания съд и прокуратура на Косово за 2019 г., с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 16 юли 2019 г.

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обявява втора Заявка за принос към Специализирания съд и прокуратура на Косово за 2019 г.  с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 16 юни 2019 г., като с настоящата процедура за подбор на командировани експерти са обявени следните позиции за Специализираната прокуратура:

Помощник-прокурор (Associate Prosecutor - Ref. № 529)

Правен съветник/Помощник-ръководител на екип (Legal Officer/Associate Team Leader - Ref. № 555)

Подробна информация, описание на вакантните позиции с необходимите инструкции и изисквания за подаване на кандидатури, както и формуляр за кандидатстване, могат да бъдат намерени на интернет страницата на МВнР: https://www.mfa.bg/bg/aktualno/karieri/vakantni-pozicii-es-opso/22406

            Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – съдии. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – прокурори и следователи. Всички кандидати следва да отговарят на изброените по-долу изисквания, одобрени с решения на ВСС по протоколи № 43/02.10.2014 г. и № 10/25.02.2016 г. :

- да нямат наложени дисциплинарни наказания       
- да нямат висящи дисциплинарни производства     
- да не са били командировани като национални експерти в последните три години, по силата на Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г.
- да не са били командировани за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години

- да не са ползвали неплатен  отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина  или с обучителна цел в чужбина
- да имат последна атестация с оценка „много добра”
- да имат опит в посочената област съгласно изискванията към обявата

            Моля, при желание за участие в конкурса, изпращайте посочените по-долу документи едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg, в срок до 17 ч. на 16 юли 2019 г.:

 

  1. Заявление, изразяващо желание за участие в процедурата на ЕСВД за подбора;

  2. Попълнен формуляр за кандидатстване;

  3. Писмено становище от съответния административен ръководител за участие на посочения съдия в подбора, както и за неговото командироване при евентуалното му спечелване. Становището е в свободен текст и се адресира до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. За кандидатите – прокурори и следователи се изисква както становище от съответния административен ръководител, така и съгласие от Главния прокурор. Същите са в свободен текст и се адресират до Прокурорската колегия на ВСС.

  4. Декларация от кандидата, че през последните 3 години не е ползвал неплатен отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца за работа в чужбина или с обучителна цел в чужбина.

     

Кандидатури, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

След разглеждане на кандидатурите от съответната колегия на Висшия съдебен съвет ще бъде одобрен кандидат/и, чийто данни ще бъдат предоставени на дирекция ”Човешки ресурси” в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

 

Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923, e-mail: md@vss.justice.bg  и Ида Лереова – тел. 02/9151921, e-mail: md@vss.justice.bg.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд