Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Иван Георгиев Шейтанов за втори мандат административен ръководител на Районен съд – Асеновград

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Иван Георгиев Шейтанов за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград.

Съдийската колегия на ВСС изслуша кандидата в предходно заседание, но отложи гласуването и предостави възможност за провеждане на редовно Общо събрание на съдиите, което да изрази становище по кандидатурата на Иван Шейтанов за втори мандат председател.

Днес колегията съобрази дадената от Общото събрание на Районен съд – Асеновград на 04.07.2019 г. подкрепа. Такава заявиха също Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Цветинка Пашкунова – член на ВСС, които отбелязаха още моралните и професионални качества на кандидата, представената от него задълбочена концепция за управление, комуникативността и желанието му да решава проблемите на съда.

Иван Шейтанов има над 20 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и съдия.

Мотивиран е да кандидатства за длъжността въз основа на професионалния си опит като магистрат, показаното от колегите му уважение като юрист и административен ръководител, добрите взаимоотношения с административни ръководители от съдилища в страната, дадената от Инспектората към ВСС оценка за организацията на работата на съда, както и с желание да запази добрите резултати на Районен съд - Асеновград, да надгради постигнатото и да го усъвършенства.

Иван Шейтанов посочва като основна цел при управлението на съда гарантиране на върховенството на закона, достигане на европейските стандарти за независимост и ефективност, свързани с постигане на по-бързо и качествено правосъдие, прозрачност и отчетност на съдебната власт, както и запазване на установеното взаимодействие с останалите органи на съдебната система, държавните институции, организации и други. За постигането им той набелязва мерки за оптимизиране на дейността чрез утвърдените вече добри практики, ще работи за довършване на съответните процедури за ремонт на административната сграда, в която следва да се премести съдът, при спазване на бюджетната дисциплина. Акцент в дейността му ще бъде поддържането на медийна политика, която да популяризира добрата работа и организация на съда и да допринася за утвърждаване на неговия имидж в обществото.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд