Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарно производство срещу Полина Хаджимаринска – съдия в Софийския районен съд

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Полина Хаджимаринска – съдия в Софийски районен съд, не е извършила твърдените в предложение на председателя на Софийски градски съд, дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт по отношение на 10 дела по описа на СГС, по които е констатирано нарушение към 31.10.2017 г., обективирано в справка от 28.02.2017 г. Прието е също, че съдия Хаджимаринска не е извършила твърдените в предложението на председателя на СГС, нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ по отношение на 38 дела по описа на СГС, нарушение по които е констатирано към 31.07.2017 г.

Колегията прекрати производството по дисциплинарно дело № 16/2017 г. срещу съдия Хаджимаринска, образувано по предложение на председателя на Софийски градски съд, в останалата част по отношение на твърдение за нарушения, изразяващи се в неизготвянето на съдебните актове в срок по 73 въззивни граждански дела и 35 частни граждански дела, всички по описа на СГС, индивидуализирани в справка от 09.12.2015 г., като недопустимо, поради изтичане на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.

Колегията взе предвид установеното от дисциплинарния състав по дисциплинарно производство № 16/2017 г., че забавянето се дължи на обективни причини и не би могло да се вмени във вина на съдията: броят и обемът на делата сочат недвусмислено за физическа невъзможност да се спазят законовите срокове при разглеждането и решаването на всички възложени дела. Посочено бе, че съдия Хаджимаринска е работила с натовареност много над допустимата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд