Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи дисциплинарно от длъжност „съдия“ Люба Петрова

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Люба Михайлова Петрова – съдия в Районен съд – Раднево (временно отстранена от длъжност с решение на СК на ВСС по протокол № 21/23.05.2017 г.), е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт. Колегията ѝ наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Дисциплинарният състав по делото се мотивира, че извършеното от Люба Петрова нарушение на установения законов ред на провеждане на съдебни заседания, представлява отклонение от утвърдените етични правила при упражняване на професията, и противоречи на авторитета, уважението и доброто име на съдебната власт. Според него предложеното наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ е съразмерно на извършеното и на личността на дисциплинарно отговорното лице.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд