ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
18 юли 2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Информация относно структурата, кадровата обезпеченост и натовареността на военните прокуратури. 
Внася: Главен прокурор 

* * * * * 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Диана Янкова Векилова – прокурор в Софийска районна прокуратура /отложена с решение на Прокурорската колегия по Протокол № 22/11.07.2019 г./. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 
3.Решение № 10271 от 03.07.2019 г. на ВАС – петчленен състав – II колегия по адм. дело № 758/2019 г., с което остава в сила Решение № 13853 от 13.11.2018 г. по адм. дело № 3818/2018 г. на тричленен състав на Шесто отделение на ВАС. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

 АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

 4. Информация относно обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура - Търговище, с оглед обезпечаването на административния ръководител с изтичащ втори мандат. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за определяне на Златко Велков Тодоров - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Добрич за изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Добрич. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение по молбата на Павлин Борисов Богданов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение по молбата на Евелина Иванова Донова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Плевен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за повишаване на Таня Христова Георчева - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен за повишаване на Анна Федева Баракова - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Бургас за повишаване на Светла Стоянова Иванова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Свиленград за повишаване на Милена Недева Славова - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
* * * * * 
13. Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за командироване на постоянни преподаватели на кандидатите за младши прокурори и младши следователи за учебната 2019 – 2020 г.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
16 юли 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд