Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.

Колегията напомни на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат мерките, приети по т. 90 от протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС.

С решение на СК се предлага Пленумът на ВСС да приеме данните за установените от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г., Отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по посочения ред и период, и Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60 м от ЗСВ, за периода.

Анализът се публикува на интернет сайта на ВСС.

Обобщените в него данни за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г., сочат извод за идентичност на нарушенията от страна на компетентните органи в съдебното производство. Констатира се, че най-голяма част от нарушенията на правото за разглеждане на делото в разумен срок са се развили пред органи в Софийски апелативен район. По отношение на забавата в съдебна фаза на производството не са констатирани нарушения на органите на съдебната власт, различни от установените в досегашната практика на ИВСС по разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, както и не са установени причини за забавено производство, които не са били констатирани през предходни периоди.

Отчетът на министъра на правосъдието по приложението на Глава трета „а“ от ЗСВ за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. обобщава данните от постъпили 155 заявления, а за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. обобщава данните от 127 заявления. Изплатените обезщетения през първия период са в размер на 97 900 лв., а през втория на 208 350 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд