Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира петима магистрати

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на ВСС уважи направеното от Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд възражение срещу изготвената ѝ изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ. Колегията проведе ново гласуване и прие цифрово изражение на комплексната оценка 98 точки.

Колегията проведе периодично атестиране на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, като ѝ определи комплексна оценка „добра“ – 89 точки.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Христо Василев Симитчиев – съдия в Окръжен съд – Стара Загора и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „много добра“.

Извънредно атестиране, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ,  бе проведено на Христина Захариева Марева – съдия в Окръжен съд – Сливен; Александър Лазаров Стойчев – съдия в Окръжен съд – Пловдив; като Съдийската колегия прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „много добра“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд