Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий членовете на конкурсните комисии по два обявени конкурса за преместване в окръжните съдилища

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименните списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска и наказателна колегия, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от Закона за съдебната власт, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 2 и ал. 9 от Закона за съдебната власт, както и поименни списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и наказателно право, за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища.

Колегията определи на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., чрез жребий, поименния състав на конкурсната комисия по обявения с решение на СК по протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия.

Редовни членове на конкурсната комисия са:

 • Даниела Делисъбева - съдия в Апелативен съд – Велико Търново – гражданска колегия;
 • Маринела Дончева - съдия в Апелативен съд - Варна – гражданска колегия;
 • Събина Христова - съдия в Апелативен съд - Бургас – гражданска колегия;
 • Елена Арнаучкова - съдия в Апелативен съд - Пловдив - гражданска колегия;
 • доц. д-р Камелия Цолова – хабилитиран преподавател по гражданско право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Като резервни членове на конкурсната комисия са определени:

 • Иванка Ангелова - съдия в Апелативен съд - София - гражданска колегия;
 • проф. д-р Силви Чернев – хабилитиран преподавател  по гражданско право в Бургаския свободен университет.

Колегията определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения с решение на СК по протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за преместване в длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд с редовни членове:

 • Росица Лолова – съдия в Апелативен съд - Варна – наказателна колегия;
 • Емилия Петкова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд - наказателна колегия;
 • Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд - София – наказателна колегия;
 • Красимира Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд -  наказателна колегия;
 • доц. д-р Тервел Георгиев – хабилитиран преподавател по наказателно право в ПУ „Паисий Хилендарски“.

За резервни членове са избрани Пламен Синков - съдия в Апелативен съд - Бургас - наказателна колегия и проф. д-р Добринка Чанкова – хабилитиран преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по наказателно право.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд