КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 16
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 15 ЮЛИ
​ 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Вероника Имова 
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС 
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 13,35 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 
2. Проект на решение за предоставяне на права на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
3. Проект на решение за упълномощаване на Николай Найденов – и.д. главен секретар на ВСС, с право на първи подпис на приходните и разходните касови документи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

 1. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на главен прокурор на Република България, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТКРИВА, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на главен прокурор на Република България, съгласно приетата хронограма с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 13/13.06.2019 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 2. ОТНОСНО: Предоставяне на права на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани й с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.01.2019 г. и т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет за периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г., включително, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. 
2.2. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет за периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г., включително, да взема решения във връзка с организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно одобрения с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 4/21.02.2019 г., т. 20, График на планираните обществени поръчки за 2019 г. на ВСС, както и да избира изпълнител и да сключва договори. 
2.3. Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на Висшия съдебен съвет за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт. 
3. ОТНОСНО: Упълномощаване на Николай Найденов - и.д. главен секретар на ВСС, с право на първи подпис на приходните и разходните касови документи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. Отменя решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 19/05.07.2018 г., т. 62.2. 
3.2. УПЪЛНОМОЩАВА Николай Найденов - и.д. главен секретар на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходните касови документи в администрацията на ВСС, считано от датата, на която е определен за изпълняващ длъжността главен секретар на ВСС.

 
/Закриване на заседанието – 12.10 ч./ 
ИЗГОТВИЛ:/п/ 
Невенка Шопска 

 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
16.07.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд