Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатите за младши съдии по обявения през 2019 г. конкурс , които предстои да заявят желание за назначаване

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 186, ал. 4 от Закона за съдебната власт и във връзка с чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, одобри кандидатите за младши съдии в рамките на 28-те обявени конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането.

Колегията определи дата - 25 юли 2019 г., на която всички кандидати да се явят лично или чрез упълномощен представител от 14,30 ч. в Съдебната палата, за да заявят желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия“. Одобрените кандидати заявяват изрично писмено пред съответната колегия на ВСС своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала по чл. 186, ал. 1 от ЗСВ, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат. Процедурата за избор на длъжностите от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се провежда успоредно, на съвместно заседание на комисиите по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС.

На заседание на 30.07.2019 г. Съдийската колегия ще одобри окончателните списъци на кандидатите съобразно заявеното от тях желание, които на есен започват обучение в Националния институт на правосъдието.

Решението се публикува на интернет сайта на ВСС в раздела на конкурса.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд