Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие принципно съгласие за закриване на военни съдилища

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие принципно съгласие за закриване на военни съдилища.

Колегията сформира работна група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища, който да съдържа конкретно предложение с оглед оптимизиране на броя и структурата на военните съдилища. В състава ѝ ще бъдат включени членовете на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, членове на комисии „Бюджет и финанси“ и „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, на комисия „Съдебна администрация“ към СК, както и представители на Върховния касационен съд, Военно-апелативен съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен. Решението се изпраща на КБФ и КУС към Пленума на ВСС, КСА – СК, както и на административните ръководители на ВКС, Военно-апелативен съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив, и Военен съд – Сливен.

Решението е мотивирано с трайно констатираната тенденция за намаляване на натовареността на военните съдилища. Тя се обуславя от ограничаването на тяхната предметна компетентност и от прякото влияние на структурата и състоянието на въоръжените сили на Република България и числеността на личния им състав, съответно от стратегическите приоритети пред развитието на българската армия.

В анализа за натовареността на съдилищата през 2018 г. се установява, че през последните три години броят на образуваните и разгледани дела в трите военни съдилища, е изключително малък. Малък дял имат делата с висока правна и фактическа сложност, а броят на постановените присъди средногодишно от един магистрат е 3,20. Малкият брой постъпление във военните съдилища определя ниската натовареност на съдиите, която в сравнение с наказателните съдии от окръжните съдилища е два пъти по-ниска.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд